รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 85 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระศักดิ์เกษมอยู่เกษมวิสุทฺธเขโมวัดพระยายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
52พระสุนนท์ทับทิมสุนนฺโทวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
53สามเณรเจษฎาคำตลบวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
54สามเณรอภิรักษ์วงศ์นันท์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
55สามเณรเตวิทย์สุยเเก้ววัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
56สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
57สามเณรวรพงษ์บุญมาวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
58สามเณรพิทักษ์สุธารสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
59สามเณรพานทองยานจรัสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
60พระชัชจักษ์กฤชจรรยาสุทธิวงศ์สุทฺธิวํโสวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
61พระพิชาวรนาคตระกูลนาคกุโลวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
62สามเณรปาณรวัฐแน่นอุดรวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
63สามเณรฉัตรมงคลเข็มทองวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
64สามเณรคมกริชบรรดาศักดิ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
65สามเณรอานัสตพลคุณขอนยางวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
66สามเณรศุภชัยเสือคำจันทร์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
67สามเณรตะวันสันหกรณ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
68พระพิสุทธิศักดิ์สถิรเสถียรสถิรธมฺโมวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
69สามเณรศุภากรพรมภาวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
70พระคำแหงแก้วแกมทองธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
71พระมนต์ชัยตระกูลเงินทองมนฺตชโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
72พระจิรเมธภูวะสุรินทร์จิรเมโธวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
73พระสุชาติเดชสกุลไกรสุชาติโกวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
74พระศตสุขเพราแก้วสตสุโขวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
75พระกิจจาพัฒน์ดาพูลกิจฺจาวฑฺฒโนวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
76พระสำรวมโปร่งกระโทกปญฺญาธโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
77พระประวีร์พ่วงจีนปรมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
78พระปริญญาภู่ระหงษ์อภินนฺโทวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
79พระชูเกียรติปิยอารีธรรมรวิวํโสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
80สามเณรพรหมมินทร์ชิยางคะบุตรวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
81สามเณรภานุพงษ์ไกรวิเศษวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
82พระศักดิ์ไทยคล้ายสุบรรณ์สุโขวัดป่ามหาวีรวงศ์วัดสัมพันธวงศ์
83พระเสริมศักดิ์ศรีสุวรรณมหาสกฺโกวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
84พระภูสิตเอี่ยมวิโรจน์ไพศาลฐิตคุโณวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
85พระศุภชัยพรหมเกตุถิตปญฺโญวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร