สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1147 54,810 27,175 3,525 85,510
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 70 7,907 5,189 553 13,649
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 27 4,120 3,064 21 7,205
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 51 4,446 2,004 361 6,811
กธ. 27 3,517 2,126 417 6,060
วัด (บุคคลทั่วไป) 13 653 287 19 959
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 399 217 176 792
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 130 75 23 228
ไม่ทราบ 1 22 73 0 95
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1 67 0 0 67
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 23 8 5 36
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 1 5 5 11
รวม 1,350 76,095 40,223 5,105 121,423

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที