สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2567

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 54 2,379 1,349 1,016 4,744
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 537 468 252 1,257
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3 254 256 46 556
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 4 67 28 11 106
กธ. 1 0 4 0 4
วัด (บุคคลทั่วไป) 1 0 3 0 3
รวม 67 3,237 2,108 1,325 6,670

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที