หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นตรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ธรรมศึกษาชั้นโท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ธรรมศึกษาชั้นเอก เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
คู่มือสำหรับการดำเนินการ
ชื่อไฟล์ คำอธิบาย ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงฯ แนวทางการจัดการสมัครเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือดำเนินการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา (ฉบับเต็ม) คู่มือดำเนินการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม
ที่ ชื่อแบบฟอร์ม คำอธิบาย ดาวน์โหลด
1 บัญชีรวม บัญชีต่างๆ ที่ได้รวมเป็นไฟล์ zip ไว้ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 บัญชีแจ้งจำนวน / ส่ง [email protected] บัญชีแจ้งจำนวนนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ศ.๑ สมัครสอบนักธรรมชั้นตรี สำหรับพระภิกษุสามเณร ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ศ.๒ สมัครสอบนักธรรมชั้นโท สำหรับพระภิกษุสามเณร ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ศ.๒ สมัครสอบนักธรรมชั้นเอก สำหรับพระภิกษุสามเณร ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ศ.๕ สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี สำหรับนักเรียน นักศึกษา ฆราวาสทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
7 ศ.๖ สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ฆราวาสทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ศ.๖ สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก สำหรับนักเรียน นักศึกษา ฆราวาสทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษา
วิชา ดาวน์โหลด
ชั้นตรี
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา พุทธประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา วินัย (เบญจศีล - เบญจธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
ชั้นโท
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นโท วิชา พุทธานุพุทธประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นโท วิชา ธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นโท วิชา วินัย (อุโบสถศีล) ดาวน์โหลดเอกสาร
ชั้นเอก
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา พุทธานุพุทธประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา ธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือสอนธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา วินัย (กรรมบถ) ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักสูตรธรรมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
หลักสูตร ดาวน์โหลด
ธรรมศึกษาชั้นตรี ดาวน์โหลดหลักสูตรชั้นตรี
ธรรมศึกษาชั้นโท ดาวน์โหลดหลักสูตรชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นเอก ดาวน์โหลดหลักสูตรชั้นเอก