เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

นาม ติดต่อเรื่อง โทร.
พระครูปริยัติเมธาวัฒน์ การสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ กด ๑๑๓
พระครูสุธีจริยาภรณ์ แก้ไข/ขอ ประกาศนียบัตรใหม่ ๐๘ ๔๘๐๒ ๓๕๓๙
พระกฤษณะ แจ้งปัญหาด้านเทคนิค/ลืมรหัสผ่าน ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ กด ๑๙๑
พระมหาประจักร สอบถาม/แก้ปัญหาสมัครสอบ/ลืมรหัสผ่าน ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ กด ๑๑๕
พระมหาเชษฐ์ภาวิตร สอบถาม/แก้ปัญหาสมัครสอบ ๐๙๒-๒๖๓-๕๒๓๔
พระมหากฤษดา สอบถาม/แก้ปัญหาสมัครสอบ/ลืมรหัสผ่าน ๐๘๙ ๑๓๘ ๒๔๖๕
พระครูสมุห์จิรกิตติ์ สอบถาม/แก้ปัญหาสมัครสอบ/ลืมรหัสผ่าน ๐๘ ๙๑๔๕ ๕๘๔๐

ที่อยู่:

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๒๘๗ ถนน พระสุเมรุ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Line:

@gongtham

email: [email protected]

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. (เว้นวันอาทิตย์และวันพระปาฏิโมกข์)