ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๑  ๔  ๓  ๖๖๐  ๘๓  ๖๖  ๘๙  ๒๔  ๖๕  -๒  ๔๕  
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๔  ๑  ๒  ๑๗๔  -๓๓  ๑๔๘  ๑  ๑๙  --๘  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๐  --๕๖  --๑๗  -----
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ๔  ๑  ๑  ๘  ๔๙๓  -๕  ๖๔๖  -๐  ๘  ๓  
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๓  ๐  ๑  ๑๘  --๑๔  ----๒  
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๖  ๒  ๔  ๒๘๕  ๙๘๖  ๔๑๒  ๑๒๗  ๓๒๒  ๗๖  -๐  ๒๕  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๓  ๒  ๒  ๑๙  ๑๖๖  ๑  ๕  ๔  ๖  -๐  ๒  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๗  ๗  ๕  ๕๑  ๔๓  ๙  ๖๑  ๑๓  ๓  -๑๓  ๒  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๒๖  ๒๒  ๖  ๒๗๖  ๔๖  ๖  ๓๖๐  ๑๙  ๑๙  ๐  ๐  ๑๔  
ส่วนกลางวัดสระเกศ๑๑  -๖  ๒๑  ๗๑  -๒๐  ๑๗  ๑  -๑๗  -
ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๖  ๓  ๒  ๑๙  ๔๑  ๑  ๑๐  ๒๔  --๑๔  -
ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๓  ๒  ๓  ๑๗  -๔  ๒  -๒  ๒  --
ส่วนกลางวัดปทุมคงคา---๓  ๑,๓๘๓  -๐  ๙๑๗  -๔  ๗๒  -
ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๒  ๓  ๒  ---------
ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๒  ๑๒  ๑๘  ๖๖๖  ๒๘๑  ๑๗  ๔๔๐  ๑๙๔  ๗๓  -๒๒  ๓  
ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๕  ๙  ๖  ๓๖๒  ๓๗๒  ๑๐๙  ๒๓๕  ๒๐๑  ๑๔  -๐  ๔  
ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๕  ๕  ๖  ๘๘๒  ๗๑๕  ๑๙  ๓๖๙  ๔๖  ๑๔  ๑  ๑๕  ๖  
ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๓  ๓  ๓  ๑๕  ๑๓๕  --๒๐๒  ----
ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๑๑  ๕  ๒  ๑๔๗  ๔๔  -๔๖  ๕  --๕  -
ส่วนกลางวัดยานนาวา๔๒  ๑๔  ๖  ๙๕๒  ๓๘๐  ๓๔  ๘๔๔  ๓๔๓  ๑๗  ๑๕  ๑๒  ๑๗  
ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา๑๓  ๑  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๓  -๑  ๑๓๕  ๙  -๙๘  ๒๓  ๘  ๔  ๑๙  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๑๙  ๓  ๙  ๖๑๙  ๑๐๙  ๑๓  ๑๕๑  ๓๑  ๕  -๕๕  ๗  
ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๒๓  ๘  ๖  ๙๑๙  ๓๔๔  -๖๙๓  ๒๖๓  -๐  ๑๐๑  -
ส่วนกลางวัดบางนาใน๐  ๑๓  ๘  ๑๕๑  ๑๔๘  -๘๖  ๗๙  --๑๖  -
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๑๒  ๑๒  ๔  ---------
ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๗  ๓  ๖  ๓๗๙  ๑๒  ๕  ๒๘๑  ๓๐  ๒  -๙  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๓๐  ๑๖  ๑๒  ๘๕๘  ๑๘๘  ๒  ๒๙๘  ๘๙  ๒  ๗  ๕๘  ๕  
ส่วนกลางวัดเทพลีลา๑๕  ๑๐  ๕  ๑,๒๔๓  ๒,๔๖๕  ๕  ๔๘๑  ๒๖๗  ๗  -๔๕  ๑๑  
ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๓๓  ๑๕  ๑๓  ๕๖  --๒๐  -----
ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๒๕  ๒๑  ๕  ๑,๒๙๑  ๖๕๐  ๒  ๑,๒๑๒  ๒๓๗  ๔  ๑๖๕  ๙๘  ๗  
ส่วนกลางวัดเสมียนนารี๓  -๐  ๖๔๒  ๖๖๘  ๑,๑๐๕  ๓๓๓  ๕๑๘  ๙๑๐  -๑๕๕  ๕๑๘  
ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๓๓  ๘  ๖  ๑๓๖  ๕๒  ๕  ๑๔๙  ๕๔  ๑  --๒  
ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๑๕  ๓  ๔  ๑,๔๗๖  ๕๗๔  ๑๘  ๑,๑๒๕  ๓๖๙  ๖  -๑๔๓  ๒๑  
ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๒๕  ๓  ๗  ๒,๔๑๖  ๑,๐๖๗  ๙๗  ๒,๑๔๒  ๔๘๑  ๑๖  ๓๕  ๑๔๔  ๑๖  
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๓๗  ๗  ๘  ๑,๔๖๖  ๒,๘๓๕  ๔๘๑  ๑,๗๐๙  ๑,๒๑๙  ๒๒๗  ๑  ๑๒๕  ๑๓  
ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๑  ๓  ๔  ---------
ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๗  ๐  ๖  ๑,๐๘๗  ๖๔๗  ๕  ๑,๐๔๑  ๑๐๐  ๗  -๙๑  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๗๘  ๑๒  ๑๗  ๑,๖๐๖  ๙๘๗  ๑๔  ๑,๓๘๔  ๕๖๙  ๒๙  -๑๐๓  ๒๑  
ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๔๑  ๘  ๙  ๘๐๔  ๑๘๔  ๔  ๒๗๕  ๗๐  ๒  ๑๒  ๓๒  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๑๗  ๓  ๘  ๓๙๒  ๙๖  -๒๕๐  ๘๓  -๑๕  -๒  
ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๔  ๑  ๓  ๒๒  --๔๗  -----
ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร-๒  ๑  ๓๕  --๑๓  -----
ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ--๐  ---------
ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๕  ๑  ๕  ๔๓๓  ๑,๙๒๒  ๓๓  ๒๐๗  ๖๒๒  ๒๒  -๑๐๘  ๑๕  
ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๘  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดอินทาราม๕  ๐  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดอนงคาราม๓  -๒  ๑๘  -๒  ๘  -----
ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๒  ๑  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๒  -๒  ๓  --๔  -----
ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๓  ๐  ๖  ๒๑๙  ๑๕๘  -๖๕  ๗๑  ----
ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๐  --๑๐๕  ๑๖  -๔๖  ๑๘  ----
ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๒๘  ๙  ๗  ๕๑๖  ๕๘๑  ๑  ๔๐๗  ๒๕๗  ๓  ๑๐  ๘๕  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๔  ๗  ๙  ๗๙๘  ๕๒๔  -๖๓๓  ๒๘๕  -๐  ๑  -
ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๕๐  ๑๓  ๙  ๑,๑๑๖  ๗๙๔  ๘๔  ๗๑๑  ๕๐๒  ๑๔  -๑๑๐  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๗  ๓  ๖  ๗๕๔  ๑๒๖  ๑  ๔๓๓  -----
ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๓๐  ๑๖  ๑๔  ๙๓๙  ๘๓๔  ๕๓  ๙๐๘  ๗๕๐  ๗  ๒๔  ๓๐๙  ๑๓  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๑  ๑  ๑๔๑  ๘๖  ๒  ๒๑  ๔๐  ๒  -๓๔  ๓  
ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๑๔  ๒  ๒  ๖๐  --๒๒  -๑  --๒  
ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๑  ๐  ๔  ๙๙  ๓๔  ๗  ๓๗  ๓๒  ๓  -๖  -
ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๒๐  ๑๔  ๑๔  ๒๗  -๖  ๑๓  -๑๕  --๔  
ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๖  ๕๙  ๔๔  --๒๖  --๓๒  --๑๔  
ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๑  ๒  -๖๓  ๑๓๒  -๔๘  ๑๐  --๓  -
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย---๒๘๒  ๑๓๘  ๘  ๓๓๑  ๑๓  ๘  ๘  ๑  ๑  
ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๑๗  ๑๑  ๙  ๑๒๐  ๑๔๑  ๖  ๕๐  ๖  ๗  ๑  -๓  
ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม๒  -----------
ส่วนกลางวัดดุสิดาราม---๑๔  ๒๑  ๖  ๒๕  -๒  ๑  -๓  
ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๒  ๑  ๑  ๖๕  ๑๕๖  ๑๐  ๒๒  -----
ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
ส่วนกลางวัดอมรคีรี๖  ๓  ๓  ๑๓  --๑๗  -๓  ---
ส่วนกลางวัดคฤหบดี๑  ๐  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๗  ๓  ๔  ๑๗๑  ๒๓  ๐  ๗๗  ๕๑  -๒  ๒  ๒  
ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๘  ๒  ๘  ---------
ส่วนกลางวัดเทพากร๔  ๑  ๒  ---------
ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๔๕  ๖  ๕  ๓๐๔  ๒๓๐  ๖  ๖๘  ๗  ๑  --๕  
ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๒๕  ๔  ๔  ๑๑๘  ๓๗๑  ๓  ๑๒๙  ๑๒๙  ๓  ๑๗  -๑  
ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๖๑  ๒๙  ๑๒  ๑๐๙  ๖๑  ๑  ๑๗๗  ๓๑  -๑  ๒๘  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๒๒  ๙  ๖  ๓๐๘  ๑๕๔  ๒  ๑๘๗  ๖  ๔  -๔  ๔  
ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๗  ๖  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๑๔  ๕  ๑๐  ๖๐๔  ๒๐๕  -๑๖๕  ๑๓๑  -๑  ๑  ๑  
ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๑  ๒  ๐  ๔๕  ๑๒๙  ๐  ๓  ๗  --๖  ๑  
ส่วนกลางคณะเขตบางแค๒๘  ๑๑  ๔  ๕๗๒  ๕๐๒  -------
ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๔  ๑  ๑  -๑๐๔  --๙  --๘  -
ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๑๖  ๕  ๘  ๑,๐๕๙  ๘๑๘  ๔  ๑๒๗  ๕๕๕  ๗  -๗๑  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๑๕  ๒  ๖  ๖๗๐  ๘๔๙  ๓  ๒๘๒  ๓๙๒  ๔  --๒  
ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๙  ๕  -๕๑  --๓๓  -----
ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๓๓  ๗  ๑๑  ๑,๐๐๒  ๘๒๙  ๒๔  ๗๓๑  ๖๙๔  ๑๑  -๑๔  ๗  
ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๕  ๓  ๓  ๒๖๗  ๒๒  -๑๕๑  ๑  ๑  ๑  -๖  
ส่วนกลางวัดกระทุ่ม๒  ๓  ๓  ---------
ส่วนกลางคณะสงฆ์จีนนิกาย๗๒  ๕๘  ๒๙  ---------
ส่วนกลางวัดทองบน๕  ๒  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๔๘  ๗  ๑๓  ๓๙๘  ๘๘๓  ๓๐๓  ๒๗๕  ๕๘๘  ๑๕๙  -๑๖๙  ๙๖  
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐๓  ๗๖  ๗๖  ๔๔๕  ๕๑๐  ๙๖  ๓๖๑  ๕๒๐  ๕๑  ๘  ๑๕  ๓๕  
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๕  ๖  ๗  ๔๘  ๓๔  -๓๔  ๑๗  ----
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม-๓  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๒  ๑  ๐  ๓๘  -๕  ๑๗  -๓  --๓  
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๘  ๕  ๖  -๔๒๗  --๓๗๘  ๔  --๑  
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๓  -๐  ๒๔๗  -๕  ๘๓  -๑  ---
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๓  ๒  ๒  -๙๑  --๒๑  --๕  -
ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๘  ๑๑  ๑๐  ๒๑  ๘๓  ๑  ๖  ๒๐  ๒  -๒  ๑  
ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๓  ๔  ๑  ๑๒๐  -๑  ๕๕  --๗  ๒  ๒  
ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  ๔  ๔  ๒๒๘  ๓๐๒  -๖๓  ๑๓๒  --๗  ๑  
ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๔๑  ๓๕  ๑๒  ๗๙  -๗๗  ๕๑  -๒๗  --๕๘  
ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๘  ๓  ๓  ๕๒๐  ๗๓๒  ๒๑๗  ๒๕๓  ๓๔๒  ๓๒  -๑๐๖  ๖๔  
ส่วนกลางวัดบุปผาราม๑  ๒  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๑๐  ๗  ๑๖  ๒๐๕  ๒๐  ๑๘๕  ๒๙  ๓๑  ๒  -๒  ๒๐  
ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๒๑  ๔  ๒  ๓๓๗  ๒๙๑  ๑๓  ๑๖๖  ๑๙๘  ๒  -๓๔  ๕  
นนทบุรี๔๐๕  ๑๕๐  ๘๐  ๕,๙๕๒  ๒,๘๕๖  ๔๖๖  ๒,๖๓๖  ๙๘๐  ๓๖๖  ๔  ๑๐๑  ๒๔๑  
ปทุมธานี๗๐๙  ๒๔๐  ๑๙๐  ๔,๔๑๙  ๓,๒๕๘  ๓๔๖  ๑,๓๓๘  ๑,๒๙๒  ๒๒๘  -๓๓๙  ๘๓  
สมุทรปราการ๓๖๗  ๑๐๖  ๑๑๐  ๕,๓๔๕  ๕,๗๒๖  ๕๘๔  ๒,๕๗๙  ๒,๕๒๘  ๒๗๘  -๑๔๑  ๑๑๖  
พระนครศรีอยุธยา๖๒๓  ๑๗๐  ๑๓๘  ๖,๙๔๕  ๒,๙๙๓  ๖๙๒  ๓,๖๐๕  ๒,๒๒๒  ๒๙๕  ๒๑  ๔๖๖  ๑๑๔  
อ่างทอง๒๐๒  ๘๐  ๔๒  ๒,๔๖๓  ๙๖๖  ๗๔  ๒,๒๘๓  ๗๓๒  ๕๓  ๒  ๓๔๐  ๑๙  
สระบุรี๓๘๘  ๑๔๓  ๗๕  ๕,๗๕๓  ๒,๗๕๙  ๘  ๒,๗๖๖  ๑,๖๒๖  ๐  ๖  ๗๘๘  ๕  
ลพบุรี๖๑๘  ๑๓๙  ๘๑  ๓,๙๖๘  ๕,๖๖๓  ๓๔๐  ๑,๙๒๗  ๒,๙๓๐  ๗๒  ๑๐  ๕๖๗  ๒๓  
สิงห์บุรี๑๓๒  ๕๒  ๒๗  ๘๘๗  ๙๕๘  ๙๓  ๑๓๓  ๓๐๘  ๕๘  ๓  ๑๐๔  ๒๔  
ชัยนาท๓๐๐  ๗๐  ๕๓  ๑,๘๔๑  ๑,๓๔๗  ๗๒  ๑,๑๖๐  ๖๑๖  ๔๖  ๗  ๑๒๕  ๒๑  
อุทัยธานี๓๑๙  ๖๐  ๔๓  ๒,๗๗๓  ๑,๓๐๙  ๑๖๔  ๒,๓๒๔  ๙๘๐  ๑๕๐  ๔  ๓๔๒  ๗๒  
นครสวรรค์๙๖๗  ๒๕๗  ๒๖๑  ๔,๔๕๑  ๔,๓๕๕  ๑๘๗  ๑,๔๕๒  ๒,๐๓๓  ๑๔๑  -๔๗๗  ๒๔  
กำแพงเพชร๖๙๐  ๑๐๕  ๙๖  ๕,๒๖๓  ๓,๗๐๐  ๒๒๐  ๒,๔๘๙  ๒,๐๓๓  ๑๖๖  ๑๓๘  ๔๕๙  ๘๐  
พิจิตร๔๓๔  ๑๑๒  ๗๖  ๔,๔๙๖  ๑,๘๐๓  ๗๓  ๑,๒๘๓  ๑,๐๙๕  ๗๗  ๓  ๓๐๙  ๒๐  
เพชรบูรณ์๖๐๔  ๑๘๓  ๑๔๕  ๔,๙๐๕  ๓,๕๗๑  ๔๐๔  ๑,๘๙๒  ๑,๗๓๙  ๘๑  ๒๓  ๖๑๕  ๕๘  
พิษณุโลก๕๑๖  ๑๘๐  ๑๒๘  ๓,๙๗๗  ๒,๙๘๗  ๕๒๕  ๑,๐๗๘  ๑,๒๒๔  ๒๗๕  ๑๙  ๓๘๙  ๑๑๑  
สุโขทัย๔๗๓  ๙๓  ๗๑  ๓,๕๖๔  ๒,๔๒๑  ๒๑๓  ๙๐๕  ๓๙๗  ๖๖  -๒๒๐  ๒๓  
อุตรดิตถ์๒๕๖  ๑๐๔  ๗๓  ๓,๒๗๗  ๑,๐๓๘  ๑๒๗  ๙๕๕  ๖๕๙  ๒๙  ๒๓  ๑๖๐  ๑๒  
ตาก๓๐๘  ๑๒๔  ๖๘  ๒,๔๕๒  ๒,๒๐๖  ๑๔๙  ๑,๑๗๔  ๑,๓๗๔  ๒๖  -๓๔๘  ๑๘  
ลำปาง๓๘๕  ๑๘๑  ๑๗๗  ๑,๑๕๔  ๙๐๒  ๒๐๔  ๕๐๙  ๕๒๑  ๙๐  ๗  ๑๔๑  ๓๒  
เชียงราย๕๗๗  ๓๑๘  ๓๓๒  ๒,๓๘๖  ๒,๐๘๘  ๕๐๙  ๑,๔๓๖  ๑,๒๑๒  ๔๖๖  ๒  ๑๔๐  ๑๑๘  
พะเยา๒๑๙  ๑๓๐  ๑๗๑  ๕๙๗  ๔๔๑  ๘๗  ๔๐๒  ๒๒๕  ๕๒  -๔๘  ๒๔  
แพร่๒๑๔  ๑๐๕  ๑๑๖  ๑,๓๘๑  ๑,๙๑๓  ๓๓๖  ๕๖๑  ๖๓๒  ๗๘  ๑๙  ๓๗๐  ๓๖  
น่าน๒๙๑  ๑๗๔  ๑๓๓  ๑,๓๖๗  ๔๓๒  ๑๙  ๔๒๗  ๓๑๙  ๔๒  -๕๔  ๑๘  
เชียงใหม่๑,๑๒๔  ๔๖๑  ๔๒๙  ๗,๑๒๗  ๔,๖๕๘  ๕๘๖  ๒,๐๐๕  ๒,๔๓๗  ๔๒๗  ๑๐  ๗๙๓  ๒๓๐  
ลำพูน๓๒๑  ๑๕๐  ๑๕๐  ๑,๙๑๙  ๒,๐๖๗  ๒๐๔  ๑,๔๗๔  ๗๗๑  ๙๕  ๑๙  ๑๕๑  ๒๙  
แม่ฮ่องสอน๑๗๔  ๘๒  ๔๖  ๕๗๒  ๘๘๕  ๔๐  ๙๔  ๓๒๒  ๒๐  -๑๕  ๓๔  
อุดรธานี๑,๐๑๔  ๓๙๕  ๓๒๓  ๒,๓๔๒  ๑,๑๙๐  ๒๓๖  ๘๙๕  ๕๗๑  ๗๓  ๕๐  ๑๗๑  ๒๔  
หนองคาย๖๑๐  ๒๖๐  ๑๖๔  ๒,๐๑๔  ๑,๐๙๒  ๑๑๗  ๖๖๔  ๔๖๗  ๖๐  -๗๗  ๕๒  
บึงกาฬ๔๔๑  ๑๓๑  ๑๔๓  ๑,๙๖๑  ๑,๖๑๐  ๑๓๕  ๘๐๕  ๙๙๓  ๙๒  -๑๕๔  ๒๑  
เลย๕๑๐  ๒๐๒  ๑๕๓  ๑,๑๙๒  ๘๑๖  ๔๐๒  ๕๑๙  ๓๗๐  ๑๙๒  ๒  ๑๐๓  ๒๔  
สกลนคร๔๗๔  ๑๒๔  ๑๐๓  ๑,๐๕๔  ๑,๘๕๔  ๙๒  ๖๔๙  ๑,๖๕๙  ๑๖๕  ๖  ๓๖๐  ๕๗  
หนองบัวลำภู๓๖๐  ๑๑๕  ๑๒๓  ๒,๖๓๘  ๘๒๐  ๓๐๓  ๑,๕๖๗  ๗๗๖  ๑๙๐  ๓๑  ๒๓๙  ๘๑  
ขอนแก่น๑,๓๕๒  ๔๕๗  ๓๙๒  ๔,๒๗๓  ๓,๖๖๓  ๕๐๑  ๑,๖๒๒  ๘๓๕  ๑๔๔  ๒๙  ๒๐๘  ๕๒  
มหาสารคาม๕๒๖  ๒๔๓  ๑๗๖  ๔,๔๓๐  ๓,๒๔๔  ๒๐๗  ๑,๕๔๐  ๑,๐๐๗  ๓๑  ๓  ๒๐๐  ๖  
กาฬสินธุ์๗๑๘  ๒๖๙  ๑๙๐  ๒,๖๐๔  ๑,๓๑๗  ๔๒๓  ๙๐๐  ๑๘๗  ๑๓๙  ๕๓  ๗๓  ๕๖  
ร้อยเอ็ด๑,๐๕๐  ๓๙๔  ๓๔๗  ๕,๐๑๑  ๓,๒๓๕  ๒๕๕  ๒,๔๑๔  ๑,๖๘๘  ๕๐  ๕๑  ๑๘๑  ๑๕  
๑๐อุบลราชธานี๑,๗๑๖  ๖๑๒  ๔๔๖  ๑๒,๐๐๘  ๓,๔๓๒  ๒๒๖  ๗,๙๖๕  ๒,๕๑๕  ๑๗๘  ๑๕๑  ๑,๑๗๘  ๖๕  
๑๐ยโสธร๓๘๕  ๑๒๖  ๘๓  ๓,๕๗๒  ๒,๖๒๖  ๒๑๖  ๒,๒๖๘  ๑,๐๙๒  ๔๒  ๓๕  ๔๒๙  ๓๒  
๑๐ศรีสะเกษ๑,๕๔๐  ๓๙๗  ๓๗๒  ๑๑,๒๕๐  ๘,๒๘๓  ๓๔๘  ๒,๘๕๔  ๓,๓๘๗  ๗๘  ๒๓  ๖๗๑  ๓๒  
๑๐นครพนม๓๗๔  ๑๗๒  ๑๓๒  ๔,๔๓๓  ๓,๙๑๒  ๑๒๐  ๓,๑๓๓  ๑,๖๗๘  ๑๔๘  ๐  ๔๕๑  ๖๖  
๑๐มุกดาหาร๒๑๐  ๗๒  ๔๘  ๒,๒๐๒  ๑,๕๐๗  ๖๔  ๑,๐๒๕  ๔๓๗  ๓๖  ๒๙  ๑๔๒  ๙  
๑๐อำนาจเจริญ๒๘๑  ๗๑  ๗๐  ๒,๐๖๐  ๓๘๗  ๗๕  ๑,๒๒๘  ๒๑๙  ๒๙  ๒๑  ๑๐๑  ๑๒  
๑๑นครราชสีมา๑,๗๖๕  ๖๔๓  ๔๘๗  ๙,๓๗๙  ๘,๑๘๖  ๑,๖๔๑  ๔,๒๔๒  ๙,๒๔๐  ๘๖๐  ๔๕  ๑,๙๐๖  ๔๖๙  
๑๑บุรีรัมย์๑,๕๐๖  ๔๑๖  ๒๙๖  ๑๐,๘๒๐  ๖,๑๒๒  ๗๒๔  ๔,๕๓๒  ๕,๓๖๗  ๔๐๑  ๑  ๑,๕๓๙  ๒๐๔  
๑๑ชัยภูมิ๙๗๔  ๓๐๖  ๒๕๓  ๓,๕๓๓  ๑,๔๒๕  ๘๔๑  ๙๖๕  ๘๕๗  ๒๙๐  ๕  ๑๙๑  ๒๘  
๑๑สุรินทร์๑,๕๐๙  ๒๙๒  ๑๖๘  ๘,๒๓๙  ๕,๑๘๖  ๑๕๙  ๓,๘๗๐  ๕,๑๘๕  ๙๙  ๑๗  ๑,๖๙๕  ๔๒  
๑๒ปราจีนบุรี๖๓๒  ๑๕๔  ๑๒๔  ๕,๓๓๕  ๒,๑๘๕  ๑๓๒  ๒,๙๕๙  ๒,๐๕๒  ๕๙  ๑๘  ๘๑๔  ๕๔  
๑๒สระแก้ว๖๐๖  ๑๐๘  ๘๗  ๑,๙๗๑  ๑,๔๗๘  ๑๔๒  ๑,๓๕๘  ๘๘๖  ๖๑  ๒๙  ๕๔๘  ๒๑  
๑๒นครนายก๒๔๓  ๘๐  ๔๕  ๑,๗๘๙  ๖๙๙  ๑๒๒  ๑,๐๗๘  ๗๔๘  ๕๕  ๕  ๔๕  ๓  
๑๒ฉะเชิงเทรา๖๓๑  ๑๙๒  ๑๐๑  ๓,๒๑๒  ๒,๕๖๑  ๒๐๓  ๑,๒๖๐  ๒,๑๕๘  ๑๑๐  -๒๑๓  ๓๗  
๑๓ชลบุรี๑,๐๕๒  ๒๕๖  ๑๔๔  ๖๘๒  ๕,๓๒๙  ๖๕๘  -๓,๙๑๓  ๔๘๑  -๔๐๗  ๑๑๐  
๑๓ระยอง๗๒๔  ๑๒๕  ๘๙  ๙๓๕  ๔,๐๙๒  ๓๙๙  ๔๘  ๑,๔๐๓  ๓๔๐  -๑๑๘  ๕๗  
๑๓จันทบุรี๗๐๐  ๖๗  ๕๐  ๑,๓๕๑  ๒,๕๑๑  ๓๔  ๑๔๓  ๑,๙๑๐  ๒๗  -๔๕๘  ๑๕  
๑๓ตราด๓๐๔  ๓๑  ๒๓  ๒๘๖  ๖๔๗  ๗๐  -๒๖๑  ๒๐  -๘๑  ๔  
๑๔นครปฐม๕๙๒  ๑๒๘  ๖๖  ๘,๑๐๒  ๔,๘๔๔  ๑๘๔  ๔,๗๗๑  ๒,๘๘๕  ๓๙  ๔๓  ๙๗๓  ๔๘  
๑๔สุพรรณบุรี๗๐๘  ๑๗๖  ๑๑๘  ๘,๖๘๓  ๓,๔๐๘  ๒๘๔  ๗,๖๕๗  ๒,๓๐๒  ๑๙๓  ๒๖  ๑,๓๓๙  ๖๘  
๑๔กาญจนบุรี๘๑๐  ๑๘๑  ๑๐๘  ๙,๐๓๒  ๖,๙๒๐  ๑๘๔  ๗,๑๐๗  ๕,๓๘๒  ๘๙  ๘๐  ๑,๑๔๙  ๖๖  
๑๔สมุทรสาคร๒๙๓  ๗๔  ๒๕  ๕,๒๓๗  ๒,๖๓๓  ๒๓๔  ๒,๓๘๐  ๑,๑๘๓  ๑๘๐  -๓๐๕  ๕๖  
๑๕ราชบุรี๖๕๕  ๑๗๐  ๑๒๔  ๔,๓๑๖  ๔,๕๐๗  ๔๓๔  ๒,๕๒๑  ๒,๒๗๙  ๒๑๖  ๒๐  ๖๓๗  ๑๕๑  
๑๕เพชรบุรี๔๓๕  ๘๘  ๔๘  ๒,๓๐๒  ๑,๙๑๓  ๑๐๕  ๗๒๓  ๘๐๘  ๗  -๑๓๘  ๕  
๑๕สมุทรสงคราม๑๔๖  ๔๖  ๓๕  ๙๘๓  ๒๙๖  ๑๖๖  ๖๘๑  ๒๗๙  ๔๑  ๓  ๑๐๓  ๘  
๑๕ประจวบคีรีขันธ์๔๕๒  ๓๖  ๑๘  ๒,๖๓๓  ๑,๓๑๒  ๑๓๙  ๑,๑๔๙  ๖๖๐  ๒๕  ๖  ๒๗๓  ๒๒  
๑๖นครศรีธรรมราช๘๑๙  ๑๒๑  ๘๖  ๔,๙๖๐  ๓,๓๖๕  ๔๔๕  ๑,๗๙๙  ๑,๙๔๗  ๒๗๖  -๕๐๕  ๗๓  
๑๖ชุมพร๓๐๙  ๙๗  ๕๙  ๓,๐๕๙  ๒,๗๑๐  ๒๙๖  ๑,๑๕๒  ๑,๓๕๐  ๒๐๑  -๓๕๔  ๕๒  
๑๖สุราษฎร์ธานี๕๖๐  ๑๑๖  ๕๐  ๕,๔๔๗  ๔,๓๓๖  ๗๑๓  ๒,๔๘๓  ๒,๘๘๗  ๓๖๓  -๑,๓๙๓  ๒๔๔  
๑๗ภูเก็ต๓๑  ๑๔  ๘  ๑,๒๐๐  ๒,๒๑๔  ๒๘๔  ๔๗๘  ๑,๔๘๕  ๑๖  -๒๓๕  ๖  
๑๗ตรัง๑๗๔  ๖๔  ๔๐  ๕๐๙  ๓,๘๕๙  ๗๐  ๒๓๘  ๒,๔๕๑  ๓๐  ๔  ๑,๐๔๐  ๑๐  
๑๗กระบี่๒๐๔  ๔๐  ๒๕  ๒๔๑  ๒,๖๔๘  ๔๑  -๑,๐๕๖  ๙  -๒๕๖  ๖  
๑๗พังงา๑๑๗  ๒๒  ๑๕  ๕๗๘  ๙๑๖  ๑๔๗  ๗๗  ๓๕๘  ๗๙  -๓๔  ๒๒  
๑๗ระนอง๘๔  ๓๒  ๑๐  ๗๔๔  ๗๓๐  ๑๖๐  ๙๘  ๒๐๑  ๔๗  -๘๐  ๖  
๑๘สงขลา๖๐๗  ๑๐๕  ๘๓  ๘,๑๗๔  ๕,๔๖๕  ๑๖๒  ๔,๐๓๑  ๒,๑๑๑  ๑๐๑  ๔  ๑,๖๖๖  ๕๔  
๑๘พัทลุง๒๕๙  ๒๐  ๒๓  ๒,๔๑๐  ๑,๕๗๓  ๑๑๓  ๑,๑๗๙  ๑,๐๑๘  ๓๐  -๓๓๔  ๕  
๑๘สตูล๑๐๐  ๒๑  ๑๔  ๙๐๓  ๓๐๖  ๘๙  ๓๙๓  ๔๗๐  ๒๖  ๔  ๓๐๙  ๖  
๑๘ปัตตานี๗๓  ๙  ๑๓  ๑๘๐  ๙๖  ๒๙  ๒๕  ๖๘  ๔  -๒๖  ๕  
๑๘ยะลา๕๔  ๑๓  ๑๒  ๕๑๕  ๒๑๐  ๑๗๐  ๑๗๕  ๑๕๔  ๕๐  ๑๔  ๔๒  ๑๖  
๑๘นราธิวาส๖๕  ๑๙  ๕  ๕๕๕  ๖๔๒  ๔๕  ๓๔๓  ๑๓๖  ๕๖  ๑๐  ๖๖  ๖  
๑-๒-๓ (ธ)สมุทรปราการ------------
๑-๒-๓ (ธ)นนทบุรี๒๓  ๒  ๓  ๕๕  ๒๒๒  ๖  ๔๘  ๑๔๕  ๑  -๑๕  ๘  
๑-๒-๓ (ธ)ปทุมธานี๔๘  ๑๒  ๑๑  ๒๔๗  ๑๓๒  ๑๓  ๕๓  ๓๗  ๔  -๖  ๒  
๑-๒-๓ (ธ)พระนครศรีอยุธยา๗๕  ๖๖  ๓๙  ๓๐๒  ๑,๔๙๐  ๑  ๓๐  ๘๔๘  ๒  -๒๐๙  ๕  
๑-๒-๓ (ธ)อ่างทอง๑  --๑๓  ๑๑๒  -๕๑  ๗๑  ----
๑-๒-๓ (ธ)สระบุรี๔๑  ๑๒  ๖  ๕๙  ๘  -๔  ๑๙  --๑๐  -
๑-๒-๓ (ธ)ลพบุรี๒๒  ๑๕  ๑๐  ๒๗๑  ๘๕  ๒๕  ๙๒  ๑๐๔  ๑๑  -๔๒  ๗  
๑-๒-๓ (ธ)สิงห์บุรี๓๕  ๓๒  ๒๕  ๒๔๓  ๑๕๕  ๑๒  ๕๔  ๕๙  ๑๗  -๙  ๙  
๑-๒-๓ (ธ)ชัยนาท๓  ๑  ๑  ๒๓๒  ๑๑  ๑  ๒๓๘  ๒๐  ๓  -๑๓  ๓  
๑-๒-๓ (ธ)อุทัยธานี๑๕  ๒  ๔  ๖๙  ๒๐  --๑๖  --๒๔  -
๔-๕ (ธ)นครสวรรค์๒๓  ๑๒  ๘  ๔๔  ๘๙  ๑  ๓๗  ๑๔๕  ๓  -๒๓  ๓  
๔-๕ (ธ)เพชรบูรณ์๓๘  ๑๕  ๒๒  --๗  --๔  --๖  
๔-๕ (ธ)กำแพงเพชร๓๘  ๒๐  ๕  ๑๐๒  ๓๑๙  ๑  ๔๔  ๕๓๔  ๑  -๔๒  ๓  
๔-๕ (ธ)พิจิตร๓  -๒  ---------
๔-๕ (ธ)สุโขทัย๑๒  ๗  ๕  ---------
๔-๕ (ธ)ตาก๒๔  ๔  ๔  ๑๔๒  ๗๐๐  ๓  -๒๕  ๑  -๑๔  ๑  
๔-๕ (ธ)พิษณุโลก๑๙  ๘  ๕  ๙๕  ๕๘  ๓  ๑๘  ๓๒  ๔  -๕๕  ๒  
๔-๕ (ธ)อุตรดิตถ์๖  ๓  ๒  ๔๕  ๗๗๖  -๑๖  ๖๘๒  --๓๓  -
๖-๗ (ธ)ลำปาง๔๗  ๑๐  ๓  ๗๓  ๕๗๙  ๓  ๑๖  ๔๙  ๔  -๗  ๑  
๖-๗ (ธ)แพร่๗  ๐  ----------
๖-๗ (ธ)พะเยา๙  ๐  ๕  ---------
๖-๗ (ธ)น่าน๑๗  ๓  ๖  ---------
๖-๗ (ธ)เชียงราย๔๑  ๑๖  ๑๕  ๒๐๕  ๒๑๑  ๒๘  ๑  ๓๑  ๑๒  -๒๘  ๑๐  
๖-๗ (ธ)เชียงใหม่๗๘  ๓๐  ๓๒  ๑๘๐  ๑๑๔  ๑๗๒  ๗๑  ๑๒๙  ๑๔  -๓๑  ๖  
๖-๗ (ธ)ลำพูน๑๖  ๕  ๕  ---------
๖-๗ (ธ)แม่ฮ่องสอน๔  -๑  ---------
๘ (ธ)อุดรธานี๓๐๙  ๗๐  ๔๕  ๗๐๔  ๑,๙๘๕  ๑๐๔  ๒๓๐  ๘๗๑  ๓๓  -๑๙๙  ๑๕  
๘ (ธ)หนองคาย๘๗  ๑๗  ๒๕  ๒๐๒  ๓๓๖  ๓๑  ๓๒  ๔๕  ๑๕  -๑๖  ๒  
๘ (ธ)บึงกาฬ๓๖  ๑๑  ๒๘  ๙๘  ๒๒  -๓๗  ๑๙  ----
๘ (ธ)เลย๑๔๒  ๖๑  ๖๗  ๑๖  ๕๘  ๙๓  ๐  ๓๐  ๑๓๔  --๔๑  
๘ (ธ)สกลนคร๒๓๘  ๘๒  ๔๘  ๕๒๙  ๒,๙๕๓  ๒๕๑  ๕๐๒  ๘๐๑  ๗๖  ๓๓  ๒๐๖  ๗๘  
๘ (ธ)หนองบัวลำภู๘๖  ๓๒  ๒๔  ๕๔๔  ๓๑๘  ๕๖  ๑๘๖  ๑๑๙  ๑๘  -๙๒  ๑๓  
๙ (ธ)ขอนแก่น๒๕๗  ๔๒  ๔๒  ๑๓๙  ๑๕๔  ๓๖๑  ๑๔  ๙๔  ๓๑๑  -๑๙  ๑๑๐  
๙ (ธ)มหาสารคาม๒๖  ๑๒  ๔  ---------
๙ (ธ)กาฬสินธุ์๑๑๔  ๓๖  ๕๐  ๗๒๗  ๖๐๐  ๗๐  ๔  ๒๑๑  ๑๐๔  -๗๓  ๓๒  
๙ (ธ)ร้อยเอ็ด๖๘  ๔๔  ๓๖  ๖๘๙  ๓๒๕  ๒๕๕  ๔๓  ๒๖๙  ๒๘๕  -๒๔  ๘๐  
๑๐ (ธ)อุบลราชธานี๒๒๙  ๓๖  ๓๘  ๙๗๔  ๒,๑๑๗  ๑๖๙  ๖๙๐  ๖๔๘  ๖๕  -๑๘๒  ๒๑  
๑๐ (ธ)ยโสธร๙๖  ๔๖  ๓๖  ๗๔๐  ๕๐๔  ๔๐  ๖๓๗  ๑๕๑  ๑๑  -๖๕  ๙  
๑๐ (ธ)ศรีสะเกษ๑๕๓  ๓๒  ๓๗  ๑,๓๔๕  ๑,๙๒๔  ๗  ๗๒๓  ๗๖๑  ๗  -๕๒  ๑๐  
๑๐ (ธ)นครพนม๕๗  ๒๑  ๒๒  ๕๔๑  ๕๕๐  ๕๗๕  ๒๖๙  ๑๓๔  ๒๒๖  ๑๐  ๑๐  ๖๓  
๑๐ (ธ)มุกดาหาร๓๘  ๓๐  ๒๖  ๒๘๖  ๑,๐๗๖  ๑  -๒๓๓  --๒๑  -
๑๐ (ธ)อำนาจเจริญ๕๑  ๒๕  ๒๑  ๗๒๓  ๖๑๙  ๗  ๒๓๐  ๒๘๓  ๔  -๒๒  ๑๓  
๑๑ (ธ)นครราชสีมา๑๕๒  ๕๑  ๒๘  ๙๓๑  ๕,๒๕๗  ๒๓๕  ๓๖๙  ๒,๘๗๐  ๑๐๙  -๔๓๔  ๓๖  
๑๑ (ธ)ชัยภูมิ๗๑  ๑๘  ๑๗  -๑๒๕  ๓  -๒๑  ๒  -๑  ๐  
๑๑ (ธ)บุรีรัมย์๓๗  ๙  ๑๔  ๒๗๔  ๑,๖๘๓  ๘๕  ๒๓๒  ๖๗๗  ๖๒  -๑๐๓  ๒๘  
๑๑ (ธ)สุรินทร์๑๓๔  ๓๕  ๓๙  ๖๖๗  ๗๐๘  ๔๖  ๒๓๖  ๔๓๐  ๑  ๑  ๑๙๖  ๓  
๑๒-๑๓ (ธ)ปราจีนบุรี๓๘  ๗  ๔  ๑๗๕  ๕๙  ๔๖  ๙๓  ๗๙  ๑๔  -๒๖  ๖  
๑๒-๑๓ (ธ)สระแก้ว๑๓  ๒  ๑๑  ---------
๑๒-๑๓ (ธ)นครนายก๓๔  ๒  ๗  ๑๒๙  ๘๐  -------
๑๒-๑๓ (ธ)ฉะเชิงเทรา๒๓  ๑๐  ๑๓  ๕๐  ๓๔  ๓  ๗  ๔๕  ๔  -๙  ๔  
๑๒-๑๓ (ธ)ชลบุรี๗๑  ๑๔  ๑๘  ๑๐๔  ๔๖๔  ๑๙  ๔๓  ๒๒๒  ๒๒  -๖๖  ๑๕  
๑๒-๑๓ (ธ)ระยอง๔๖  ๒๘  ๓๐  ๕๔๒  -๓  ๒๑๖  -๙  --๑๑  
๑๒-๑๓ (ธ)จันทบุรี๑๐๒  ๒๙  ๑๔  ๑,๔๔๗  ๔๗๕  ๑๑๘  ๕๙๓  ๔๘๕  ๕  -๓๓๑  ๑๔  
๑๒-๑๓ (ธ)ตราด๒๐  ๑  ๔  ๒๐๑  ๓๒  ๑๑  ๒๓  ๕๓  ๘  ๓  ๕๒  ๘  
๑๔-๑๕ (ธ)นครปฐม๑๘  ๑๕  ๙  ๓๕๐  ๑๙๐  ๑๒  ๑๔๘  ๑๖๕  ๓  ๔  ๖๗  -
๑๔-๑๕ (ธ)สุพรรณบุรี๑๕  ๖  ๕  -๑๖  ๑๒  -๓  --๘  -
๑๔-๑๕ (ธ)กาญจนบุรี๕๔  ๘  ๙  ๓๖  ๓๓๔  -๐  ๑๔๓  --๑๐  -
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสาคร๑๕  ๓  ๑๐  ๕๑๑  ๑๖๔  ๓๓  ๓๐๙  ๑๕๙  ๑๕  -๔๗  ๔  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสงคราม๒๘  ๐  ๒  ๔๙  ๘  ๓๔  ๙  ๐  ๔  -๑  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)ราชบุรี๔๐  ๗  ๑๐  ๔๐๐  ๓๒๓  ๘  ๓๖  ๒๕๖  ๑  -๒๐  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)เพชรบุรี๒๙  ๓  ๕  ๑๘๙  ๑๕  ๓๒  ๘๒  ๑๖  ๕  ๒  --
๑๔-๑๕ (ธ)ประจวบคีรีขันธ์๒๘  ๓  ๑๗  ๑๓๔  ๓๐๑  ๖๒  ๓๔  ๑๓๒  ๖  -๕๗  ๑๒  
๑๖ (ธ)นครศรีธรรมราช๑๔๑  ๑๙  ๑๒  ๕๔๑  ๑,๓๖๙  ๘๑๓  ๑๔๖  ๑,๓๔๔  ๑๖๓  ๓  ๓๔๒  ๔๗  
๑๖ (ธ)สุราษฎร์ธานี๓๒  ๗  ๒  ๑,๕๔๕  ๑,๐๒๒  ๒๖  ๒๗๑  ๑,๑๔๗  ๕๐  -๑๔๕  ๑๖  
๑๖ (ธ)ชุมพร๔๔  ๖  ๑๓  ๔๕๕  ๑,๐๑๑  ๘  ๒๔๑  ๙๕๗  ๓  -๔๓๑  ๘  
๑๗-๑๘ (ธ)ตรัง------------
๑๗-๑๘ (ธ)ภูเก็ต๒๓  ๑๐  ๕  -๑๑๖  ๓๙  --๑๑  -๓  ๗  
๑๗-๑๘ (ธ)พังงา๑๕  ๕  ๖  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)กระบี่๕  ๔  ๔  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)ระนอง--๑  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)สงขลา๑๑๒  ๑๕  ๒๗  ๑,๑๘๗  ๑,๓๓๓  ๓๙๖  ๔๑๑  ๔๔๐  ๑๖๗  ๓  ๗๔  ๔๙  
๑๗-๑๘ (ธ)สตูล๓  ๑  ๐  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)พัทลุง๓๐  ๖  ๔  ๔๑๑  ๓๕๐  ๓  ๒๑๕  ๑๓๙  --๕๗  -
๑๗-๑๘ (ธ)ปัตตานี๔  ๑  -๒๑๕  --------
๑๗-๑๘ (ธ)ยะลา๒  ๐  -๔๖  --๔๘  -๑  --๑  
๑๗-๑๘ (ธ)นราธิวาส๗  ๑  ๑  ---------