รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๑๐๐๑ - วัดบวรนิเวศวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 85 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๗

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณภทรโควินทวงศ์กตภทฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
2พระกิจจาพัฒน์ดาพูลกิจฺจาวฑฺฒโนวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
3พระกิตติธัชระมัดตนสุกิตฺติธโชวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
4พระกิตติภูมิมงคลสุขศรีอภิภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
5พระกิริพรแสงโชติถิรโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
6สามเณรคมกริชบรรดาศักดิ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
7พระคำแหงแก้วแกมทองธมฺมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
8พระจิรัชญ์สวัสดิพงษ์อคฺควํโสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9พระจิรเมธภูวะสุรินทร์จิรเมโธวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
10พระฉัตรชนกสกุลชาลีฉัตติโกวัดดวงแขวัดบวรนิเวศวิหาร
11สามเณรฉัตรมงคลเข็มทองวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
12พระชัชจักษ์กฤชจรรยาสุทธิวงศ์สุทฺธิวํโสวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
13พระชูเกียรติปิยอารีธรรมรวิวํโสวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
14พระฐิติพัฒน์มั่นหมายวรวุฑฺฒิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
15พระณัฐกรงามประดับคุณากโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16พระณัฐดนัยทัศมาลีคุณญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17พระดุสิตบุตตะโยธีชินตุฏฺโฐวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18สามเณรตะวันสันหกรณ์วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
19พระทศพรอ่วมปริกทสวโรวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหาร
20พระธนนท์ทักข์เอี่ยมเทศภักดิ์อภินนฺโทวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
21พระธนบดีปิ่นประสงค์ปรกฺกโมวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
22พระธนโชติฤกษ์นิธีสิทฺธิโชโตวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23พระนราธิปรักศิลป์กุลจิรสุโภวัดเขมาภิรตารามวัดบวรนิเวศวิหาร
24พระปกครองสนิทธมฺมปาโลวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
25พระประพันธ์วิเศษโวหารอตฺถพนฺโธวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
26พระประวีร์พ่วงจีนปรมวีโรวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
27พระปริญญาภู่ระหงษ์อภินนฺโทวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
28พระปรินทรเกิดพละถามชาโตวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
29สามเณรปาณรวัฐแน่นอุดรวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
30พระปารเมศบัวเจริญวรวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
31พระปิยวิชญ์บุญภู่ปิยธีโรวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระพ.ต.ปณตอดิศักดิ์พานิชกิจเขมกิจฺโจวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
33พระพ.อ.ต.ฐิติวัฒน์จำนงค์พันธ์ฐิติวฑฺฒโนวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
34สามเณรพรหมมินทร์ชิยางคะบุตรวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
35พระพัฒน์ภูมนไทยอุดมสิทฺธิวฑฺฒโนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรพานทองยานจรัสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
37พระพิชาวรนาคตระกูลนาคกุโลวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
38สามเณรพิทักษ์สุธารสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม
39พระพิสุทธิศักดิ์สถิรเสถียรสถิรธมฺโมวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร
40พระพีรดนย์ธรรมอินทร์ฐิตวโรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41พระพุฒิพงศ์จิตต์มณีรัตน์สนฺติวํโสวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
42พระภัทรกฤษฏิ์ทัศน์อมตะมาทุชาติฐิติญาโณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43พระภาคภูมิพิทักษ์ธนางกูรจิรภาโควัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
44สามเณรภานุพงษ์ไกรวิเศษวัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาส
45พระภานุวัฒน์สุทธิเสริมวิสุทฺธิสีโลวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกวัดบวรนิเวศวิหาร
46พระภูมิพาทรัพย์มาสุภูมิโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
47พระภูวเมศฐ์ประวัติชุติพงศ์สุโชติโกวัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
48พระภูสิตเอี่ยมวิโรจน์ไพศาลฐิตคุโณวัดเจียระดับวัดราชาธิวาสวิหาร
49พระมนต์ชัยตระกูลเงินทองมนฺตชโยวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
50สามเณรรวิภาสดอกศรีจันทร์วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยาราม