รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๐๒๐๐๕ - วัดอาษาสงคราม
แขวงตลาด เขตพระประแดง สมุทรปราการ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 143 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิทธิพงษ์จีนวังธมฺมรโตวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2พระสันติประยงค์ทองธมฺมธโรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3สามเณรธนาวุฒิขุ่ยทองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
4สามเณรธัชพลไชยสิทธิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
5สามเณรธวัชชัยแซ่จ๋าววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
6สามเณรรัฐภูมิภูมิภาควัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
7สามเณรพัฒนศิริอู่ทองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8สามเณรสุรดิษภู่พวกวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
9สามเณรธนธรณ์จำปานิลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10สามเณรธนวัฒน์บุตรแสงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
11สามเณรพีรพัฒน์ทุมแก้ววัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
12สามเณรฤทธิพรบุตรทาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
13สามเณรชาญชัยนามบุดดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
14สามเณรวัชรพงษ์หนวดไธสงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
15สามเณรธนโชติต้นสินวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
16สามเณรวุฒิชัยดิษสุนนท์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
17สามเณรธนภัทรกันนะราชวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
18สามเณรธีรพงศ์กำทองดีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
19สามเณรภาทิยะวงศ์อาสาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
20สามเณรวณสิทธิ์แม้นน้อยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
21สามเณรธีรพัฒน์หมาดอ่าดำวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
22สามเณรธนภัทรจันทะไพรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
23สามเณรศุภวิชญ์ระวังวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
24สามเณรสุรทินปล้องศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
25สามเณรเสกสันต์กงมาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
26สามเณรอนุวัฒน์แสนสะอาดวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
27สามเณรกมลภพสมบูรณ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
28สามเณรกรวิชญ์บุญปกวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
29สามเณรกิตติพลมหาชัยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
30สามเณรเกรียงศักดิ์ศรีดาแหลมวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
31สามเณรจักรภพนิติคุณวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
32สามเณรจักรภัทรมนัยนิลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
33สามเณรจีรพรรณโนนสว่างวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
34สามเณรเจษฎากรเลิศทองวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
35สามเณรชญานันต์ไกลคะลาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
36สามเณรชนะพลสากลวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
37สามเณรจีรพัฒน์บุรพรวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
38สามเณรชญากรณ์วิศาสตร์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
39สามเณรชนะพลเขียวขำวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
40สามเณรชนุดมสงวนบุญวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
41สามเณรชุติพนธ์แสนจันทร์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
42สามเณรณัฐพงษ์ทิพย์สุวรรณวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
43สามเณรณัฐพลสะอาดวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
44สามเณรเดชาธรแสงสุขวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
45สามเณรธนกรบุญตาวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
46สามเณรธนโชติหนวดไธสงวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
47สามเณรธนภัทรยานสว่างวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
48สามเณรธนภัทรศรัทธารัตนตรัยวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
49สามเณรธนวัฒน์ด้วงศักดิ์วัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
50สามเณรธนายุทธนนทะศรีวัดผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม