รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๕๐๐๔ - วัดอาวุธวิกสิตาราม
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 46 จาก 46 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระป้องเกียรติก้อนทองฐิตกิตฺติโกวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
2พระจิรพัฒน์กุลพัฒนปรีชาอตฺถทีโปวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
3พระนิธิงามสุวรรณรุจิโสภโณวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
4สามเณรลันจันทร์ทีวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
5พระรัชพลจันทร์เพ็งธมฺมรโตวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
6พระธัญณัฐเศรษฐจิวรตนโชโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
7พระนิติพลชาญเชาว์อธิปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
8พระรัชชานนท์ชูสังข์จนฺทสาโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
9สามเณรจีรัฐติกาลดาหนวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
10พระทัศไนยดิสโทรัสฐิตคุโณวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
11สามเณรกรณ์ดีทองหลางวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
12สามเณรธิวากรทิพย์พระวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
13พระวสุรัตน์นทีวัฒนาธมฺมรโตวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
14พระกิตติคุณนาคเสนสมาจาโรวัดบุปผารามวัดบุปผาราม
15พระอิทธิพลนุชนารถฐิตวฑฺฒโนวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
16สามเณรวรกันต์บุญคงทองวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
17สามเณรปวีนบุญน้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
18สามเณรอภิญโญบุญหงษ์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
19พระอมรปิ่นรอดขนฺติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
20พระอาภรณ์ปิ่นรอดอาปนฺโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
21สามเณรอัครวัฒน์ภัทรสุขสมบัติวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
22พระชาญวุฒิภาณุมาศโชติปญฺโวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
23พระชนุตร์มัชฌันติกะโชติวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
24พระจำนงค์วงค์อนุธมฺเมสโกวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
25สามเณรศรีไสววงศ์จันทร์ทาวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
26สามเณรพีรพัฒน์สงวนนามวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
27พระเรวัฒน์สมสูงรุจิวฑฺฒโนวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
28พระคมณวัฒน์สรณ์วรพัศกิตฺติวฑฺฒโนวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
29สามเณรธรรมพรสิริราธาลักษมีวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
30สามเณรธนธรณ์สีคำดีวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
31พระทศพรสุขนันท์กนฺตวโรวัดพุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร
32พระณัฐกรณ์สุขเสมอวิสุทฺโธวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
33พระมานพสุวรรณวงศ์สุวณฺณวํโสวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
34พระมงคลอ่อนน้อมสุปุญฺโวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
35พระศักดิ์ชัยอัมพวาสิริธโรวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร
36สามเณรพงศธรอิงไธสงวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37สามเณรทินภัทรอินทะสร้อยวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
38พระโชคไพบูลย์อุ่นศรีธมฺมวโรวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
39พระปฐมพงษ์เคลือคล้ายปรกฺกโมวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
40พระชวภณเคารพธรรมปญฺาวุโธวัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
41พระปัญญาวุฒิเจือกโคกสูงภทฺทวโรวัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
42พระณัฐพลเรือนนวลปุญฺสมฺภโววัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุง
43พระรพีเลิศธีรธรชินวโรวัดท่าข้ามวัดสัมพันธวงศ์
44สามเณรนันทวุฒิแขจันทร์วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
45พระณัฐวุฒิไพศาลธนวัฒน์คุณวุฑฺโฒวัดทองเนียมวัดราษฎร์บำรุง
46พระพลวัตไม้เรียงรตนปญฺโวัดรังสีรัตนวารีวัดบวรนิเวศวิหาร