รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดมหาธาตุ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๑๖๐๐๖ - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนัฐธพลเกษมสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
2พระอิทธิกรเทอดวิสุทธิพงษ์อิทฺธิกโรวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
3พระภูวดลแสงโสดฐิตธมฺโมวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
4พระวรินทร์เคนมีธมฺมวรินฺโทวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
5พระธนวัฒน์โชติวัฒนากุลชัยฐิติวฑฺฒโนวัดชนะสงครามวัดชนะสงคราม
6สามเณรเมธาสิทธิ์ทองเครือวัดราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
7สามเณรสายแลงฐิตวีโรวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ
8สามเณรบอมแสงวงศ์วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ
9สามเณรธนกฤตแสงวงศ์วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ
10สามเณรสิทธิพลแสงวงศ์วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะ