รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๑๐๐๗ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชาคริตขำหาญอธิปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
2พระธนกรพานิชย์วัฒนานนท์ธนธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
3พระธรรมมงคลหลักทรัพย์โกสลธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
4พระภรัณยูยิ่งนึกวทญฺญูวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
5พระยุทธนาทองดีอโนมปญฺโญวัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
6พระสรคมเปรมพงษ์คุณธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
7พระสันตติมุ้งบังสนฺติธีโรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
8พระอำนาจเหลืองสกุลพงษ์ปญฺญาพโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
9สามเณรกฤษดนัยแสงโทโพธิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
10สามเณรทินกรคีริมาลีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
11สามเณรนราวิชญ์กาชัยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
12สามเณรมณีชัยภิญโญฤทธิ์วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
13สามเณรสหรัฐแซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
14สามเณรอดิศักดิ์เผยศิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
15สามเณรอาทิตย์แซ่ตั้งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน
16สามเณรเจษฎาเพชรน้อยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพน