รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๒๖๐๑๓ - วัดไตรมิตรวิทยาราม
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรเนตรนวลเพ็ชรวรปุญฺโญวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
2พระสิทธิเดชศรีศุขสิทฺธิเตโชวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
3พระสายชลสาสังข์ธมฺมทีโปวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
4พระสุรพันธ์ปัญญาวรลักษณ์ปญฺญาวโรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
5สามเณรธาวินขันสินวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
6สามเณรธีรเดชมาทาจันทึกวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
7พระสุรินทร์แซ่จิวสุเมโธวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
8สามเณรพีรพัฒน์เวียนสันเทียะวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
9สามเณรพาณิชย์ศรีใสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
10สามเณรประเสริฐโยกระโทกวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
11สามเณรธนวัฒน์ดวงอินทร์วัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
12สามเณรฤชวีเชื้อผู้ดีวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
13สามเณรเกรียงไกรบุตรดีวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
14สามเณรณัฐวุฒิสุผาวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
15สามเณรอภิรักษ์พลหมอวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
16สามเณรจักรกฤษณ์คานจังหารวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
17สามเณรธราธิปยืนนานวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
18สามเณรวิชัยศรีสุวรรณวัดมหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
19สามเณรพีรวัสเสมอเหมือนวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
20สามเณรธนากรณ์แสงสุวรรณวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
21สามเณรภูริทัตดอกพวงวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
22สามเณรรุ่งเกียรติภักดีประพันธ์วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพง
23สามเณรจิรพัฒน์สียือวัดม่วงแควัดหัวลำโพง
24สามเณรฉัตรชัยมีกระแสร์วัดม่วงแควัดหัวลำโพง
25สามเณรอธิรศิลปการวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดหัวลำโพง
26พระทัตเทพเข็มมาลัยชยธมฺโมวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดหัวลำโพง
27พระสมชายชัยเชษฐ์ดำรงกุลอธิปญฺโญวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดหัวลำโพง
28พระอดิเชษฐแจ้งใจฐานวโรวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดหัวลำโพง
29พระณัฐพลสีมีคุณกโรวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดหัวลำโพง
30พระดนุสรณ์ประพันธ์โชนครจนฺทสาโรวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
31สามเณรรัชชานนท์ไชยราชวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
32สามเณรณัฐดนัยองอาจวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
33สามเณรณรงค์ศักดิ์พูลสวัสดิ์วัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
34สามเณรภัทรพงษ์ทองโชติวัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
35สามเณรสิทธิศักดิ์เมืองทีวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
36สามเณรพิทวัสศรีนามวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
37สามเณรอนุชิตจีนชัยภูมิวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
38สามเณรวิชัยหาวิเชียรวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
39สามเณรธนพลพฤกษชาติวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
40สามเณรวโรดมดิสสรวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
41สามเณรธนวัฒน์ศรีอุทธาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
42สามเณรพีรพัชบัวหอมวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม
43สามเณรอภิวัฒน์คงด้วงวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงคราม