รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๑๐๐๙ - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชติเปรมเจริญโชติวฑฺฒโนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
2สามเณรภรภัทรแก้วศรีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
3สามเณรธนพนธ์บางพงษ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
4พระธนภัทรแก้วกุลศรีมหาวีโรวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
5สามเณรนิธิทัศน์อาวสกุลสุทธิวัดแก้วฟ้าจุฬามณีวัดเบญจมบพิตร
6สามเณรภัทรพงษ์เมืองลองวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
7สามเณรปราญชลเชิดชูวัดจันทรสโมสรวัดเบญจมบพิตร
8พระพชรขาวโชติช่วงอคฺคเทโววัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
9พระนนทวัฒน์บุญศิริตานนท์จิตฺตกาโรวัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
10พระพัชรพลคำผัดภทฺทวโรวัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
11พระกฤตนันท์เสือยันต์กนฺตเทโววัดเทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
12พระธีรภัทรวงษ์ปิติรัตน์ฐิตปุญฺโญวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
13พระธัชฑลอัตรังรกฺขิโตวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
14พระภูดิทราชพรมมาเตชวโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
15พระนพรัตน์โพสีกิตฺติธโรวัดธรรมาภิรตารามวัดเบญจมบพิตร
16สามเณรกฤตานนบุญแม่นวัดน้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
17พระสรวิศบุญจุรีนาคปญฺญาวุโธวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
18สามเณรคณาวิทย์ภิรมย์เมืองวัดประชาระบือธรรมวัดเบญจมบพิตร
19พระวรเวทย์หงษ์ศิริกุลกิจจนฺทสีโลวัดประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตร
20พระจิรภัทรเจริญรุ่งเรืองอติภทฺโทวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
21สามเณรอนุชาพ่วงดีวัดสวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตร
22พระณัฐพงษ์เหลี่ยมเพ็ชร์อธิจิตฺโตวัดสุคันธารามวัดเบญจมบพิตร
23พระศักดิ์สิทธิ์สูนทรเตชปญฺโญวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
24พระสมชายวงสวัสดิ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
25พระคำพันธ์วงคำดีเตชปญฺโญวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
26พระภูเขาอำภาพอนสุเมโธวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
27พระณัฐพงษ์สายมายาปญฺญาวโรวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
28สามเณรศักดาบุดดาคำวัดใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตร
29สามเณรเจตรินสิ้นโศรกวัดอัมพวันวัดเบญจมบพิตร