รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดพรหมวงศาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๓๐๑๑ - วัดพรหมวงศาราม
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรก่อนเที่ยงตีชรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
2พระธนกฤตฉ่ำอินทร์กนฺตรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
3พระวราชัยยอดแก้วสิริรตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
4พระพิชัยยุทธสุพรรณดีอาภารตโนวัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
5พระนพดลอิทธิชัยสิทธิ์กนฺตสีโลวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
6พระพลรบคำเพราะกนฺตวีโรวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
7พระเจริญยังรอดปญฺญาธโรวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
8พระพลกฤษณ์กิติโกเสสฐิตเตโชวัดกุนนทีรุทธารามวัดพรหมวงศาราม
9พระอรรถชัยจันทร์เสวีโอวาทการีวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
10พระสุวิทย์เคหะรอดฐิตปุญโญวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
11พระบอยแซ่หลียติยุตฺโตวัดดิสหงษารามวัดพรหมวงศาราม
12พระชนะภัยมุกดากรรณ์ฌานปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
13พระพีระพงศ์แก้วสาครกตปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
14พระสาธิตสุขบุญรัตน์ธมฺมเตโชวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
15พระกฤษฎาคชาชาญธมฺมปญฺโญวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
16พระอภิสิทธิ์โพธิ์หิรัญอุปสนฺโตวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม
17พระธรรมปพนทองแสงกิตฺติโกวัดอุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม