รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดราชสิงขร
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๗๐๑๕ - วัดราชสิงขร
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรัชกรภูวภานุภัทร์สุภทฺโทวัดราชสิงขรวัดราชสิงขร
2พระสุทธิโชคเล็กขวัญอสิญาโณวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
3พระปิยะพลยุพินอธิปญฺโญวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
4พระมาโนชทองหลอมสุทนฺโตวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
5พระปรีชาอยู่จันตรีปริญฺญาโณวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
6พระเมทาวินไกรเทศติกฺขญาโณวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
7พระชัชชัยวันรุ่งอรุณรัตน์ญาณโสภโณวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
8พระพิสุทธิ์ยืนยงชาติโชตโกวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
9พระหนุ่มพลอยรัมย์ปุญฺญญาโนวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
10พระโกวิทย์มะโนราชสุภาจาโรวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
11พระปุณยวีร์คำสินฐานิสาโรวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
12พระสิทธิชัยเดวีนรุตฺตโมวัดจันทร์ในวัดราชสิงขร
13พระทศพรโสพันธ์วิชฺชาธโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
14พระสมโภชน์ไผ่ชิรบูรณ์ฉนฺทกโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
15พระจิรสินนันท์พิพัฒน์เสฏฐีชุตินฺธโรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
16พระลิขิตทิพย์ภิบาลสุธมฺโมวัดไผ่เงินโชตนารามวัดราชสิงขร
17พระสุทัศน์บุญมากสุชาโตวัดไทรวัดราชสิงขร
18พระนพดลพลคำมากโชติโกวัดไทรวัดราชสิงขร
19พระบุญสมไทยถนัดรบกตปุญฺโญวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
20พระติรกูลเอกวงษากุสลจิตฺโตวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
21พระกฤษฎาคุ้มคณะวรญาโณวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร
22พระนรินทร์กลิ่นชูสกุลเจริญนรินฺโทวัดลาดบัวขาววัดราชสิงขร