รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตสวนหลวง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๒๐๓๕ - วัดยาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสิรภัทรจงบรรจบฐิตธมฺโมวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
2พระรชานนท์สุพรมสุเมโธวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
3พระวงษกรม่วงไหมทองขนฺติโสภโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
4พระวรรณวุฒิทองละมุนฐิตจิตฺโตวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
5พระวัฒนชัยแย้มพวงวัฒนธมฺโมวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
6พระวันชัยอินทพงษ์อินฺทวํโสวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
7พระวีรยุทธหนูอ้นภูริสีโลวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
8พระศราวุธปานวงศ์ธมฺมฏฺฐิโตวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
9พระศิวัชชัยไตรอังกูรวรงฺกุโรวัดยางคณะเขตสวนหลวง
10พระสมคิดจันทร์แดงปริมุตฺโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
11พระสัญญาแก้วดำฐิตสีโลวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
12พระมนตรีรื่นเริงสิริวณฺโณวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
13พระสุชาติมาเอี่ยมสุชาโตวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
14พระสุทธิพงษ์ศรีวารินทร์ขนฺติโกวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
15พระสุวินวิมลสมสุชาโตวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
16พระอนุรักษ์หงษ์เงินจนฺทธมฺโมวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
17พระอภิชารอดหยูชยวํโสวัดบ้านทุ่งคณะเขตสวนหลวง
18พระอัศวินว่องวรรธนะกุลธมฺมอสฺสวีวัดยางคณะเขตสวนหลวง
19พระอาทิตย์ทองสุทธิ์อติพโลวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
20พระเกล้านรินทร์สดกำปังนรินฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
21พระเฉลิมฤทธิ์อภิรักษ์ธาธารสุชาโตวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
22พระธงชัยสุริวงค์คุณธโรวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
23พระกฤษฏาธนะพันธ์สุภาจาโรวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
24พระกิตติพงศ์ปานอุทัยกิตฺติวฑฺโฒวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
25พระขวัญอยู่ดีพะเนาว์จินฺตามโยวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
26พระจักรกฤษณ์ตันติพัฒนะมนตรีจกฺกวลาโภวัดทองในคณะเขตสวนหลวง
27พระชัยชนะยี่ลกอนุภทฺโทวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
28พระชัยชนะรัชตะทรัพย์อภิสมฺปนฺโนวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
29พระณัฐพงศ์บุญศิริสิริปุญฺโญวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
30พระทรงสิทธิ์เวฬุวนารักษ์เขมโกวัดทุ่งลานนาคณะเขตประเวศ
31พระกชามาศวัฒนศรศักดิ์ปริสุทฺโธวัดปากบ่อคณะเขตสวนหลวง
32พระธนพลรังประเสริฐโชติธมฺโมวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
33พระธันวาเต็มชำนาญอินฺทปญฺโญวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
34พระธีรพลแยบเกษตรธีรพโลวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
35พระธีรภัทร์ดอกไม้ถาวโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
36พระนราวิชญ์น้อยมีคุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
37พระนัธชัยชาติกานนท์คุณวุฑฺโฒวัดมหาบุศย์คณะเขตสวนหลวง
38พระนิธินันท์โพธิ์เจริญชยานนฺโทวัดทุ่งเศรษฐีคณะเขตประเวศ
39พระภาคภูมิทองนิยมมหาวีโรวัดกระทุ่มวัดกระทุ่ม
40พระภาณุวิชญ์นิลดำภทฺทิโยวัดขจรศิริคณะเขตสวนหลวง
41สามเณรชิเมา-วัดทองในคณะเขตสวนหลวง
42สามเณรกันตพงศ์วงษ์สุวรรณวัดทองในคณะเขตสวนหลวง