รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๔๙๐๒๗ - วัดบำเพ็ญเหนือ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปริญญาแก้วโกสุมปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
2พระภูเมธโชคกวินภัทร์สุเมโธวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
3พระปฐมพรเวียงสอนปภาโสวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
4พระโสฬสคำสิงห์โสรโตวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
5พระธนัยศรีมาน้อยธมฺมสโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
6พระวีรสุนวลจันทร์เขมวีโรวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
7พระชาญชัยลลนาพิพัฒน์ภูริวัฑฺฒโนวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
8พระเสฏวัฐเจริญวัยปสฏฺโฐวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
9พระฉัตรชัยเสมสุกใสอคฺคธมฺโมวัดบำเพ็ญเหนือคณะเขตมีนบุรี
10พระสิทธิพรยุวรรณบูรณ์ฐิตาโภวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
11พระรณนชัยบัวทองเตชพโลวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
12พระสุธีศุภศิณีสิริภทฺโทวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
13พระธนวิทย์ฉายวิโรจน์วิทย์โชติญาโณวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
14พระสุรัฐชัยตราชูโชติปญฺโญวัดคู้บอนคณะเขตมีนบุรี
15พระพรหมประสิทธิ์สุทธจินดาสุทฺธสีโลวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
16พระชานนท์มาลิลัยปริชาโนวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
17พระปรเมษฐ์โชติวิชัยปุญฺญกุสโลวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
18พระจุมพลวงศ์แก้วอนาลโยวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
19พระภาคินกลิ่นกลญาณวโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
20พระสมเจตน์แสงสีงามสุภาจาโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
21พระพลพจน์เกตุอุไรสีลสํวโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
22พระนิติพัชรเสียงกระสร้านอาภสฺสโรวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
23พระวรวิชสุขปรางค์วรญาโณวัดบางเพ็งใต้คณะเขตมีนบุรี
24พระฉัตรชัยโมงการฐิตสีโลวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
25พระประภวิษณุ์ผาจ้ำฐิตลาโภวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
26พระกฤษฎิ์ลาภะวัฒนาพันธ์กนฺตสีโลวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
27พระไมตรีเซิงเจ๋มหาวุฒโธวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
28พระอนุวัตฉิมเสงี่ยมฐิตเมโธวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
29พระเทวากระโจมทองชิตมาโรวัดใหม่ลำนกแขวกคณะเขตมีนบุรี
30พระสุรัมพรดิษาภิรมณ์ปวโรวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
31พระชัชชนนท์แก้วสุขโขกลฺยาโนวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
32พระจักรวุธพรมแจ้งอาสโภวัดทองสัมฤทธิ์คณะเขตมีนบุรี
33พระสมศักดิ์เพชรมณีสมปุณฺโณวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
34พระธานินทร์สว่างศิลป์โฆษธฺมโมวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
35พระธนันชัยอุ้มชูวัฒนาธนนฺชโยวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
36พระกวีวงศ์ม่วงมีวชรวํโสวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
37พระเชษฐพงค์พันธุ์ศิริพรหฺมญาโณวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
38พระวัฒนาแซ่ลิ้มอายุวฑฺฒโกวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
39พระสันฎิแสงนายสินฺธโรวัดศรีกุเรชาคณะเขตมีนบุรี
40พระธนภัทรสื่อสกุลวุฑฺฒิสาโรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
41พระเทวราชวันทะวงษ์อายุวฑฺฒโกวัดแสนสุขวัดแสนสุข
42พระธนโชคศรีห่วงธนลาโภวัดแสนสุขวัดแสนสุข
43พระกิตติพัทธ์เมืองใจสุทฺธสีโลวัดแสนสุขวัดแสนสุข
44สามเณรสธนเสถียรคมสรไกรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
45สามเณรจตุพลดุษฐดินต์ธรวัดแสนสุขวัดแสนสุข
46สามเณรณฐกรนวลศรีวัดแสนสุขวัดแสนสุข
47สามเณรวรวิชชมชื่นวัดแสนสุขวัดแสนสุข
48สามเณรพรภวิษย์ฉุนเชื้อวัดแสนสุขวัดแสนสุข
49สามเณรรัชชานนท์ท้าวเพ็งวัดแสนสุขวัดแสนสุข
50สามเณรสุรศักดิ์ผาสุกวัดแสนสุขวัดแสนสุข