รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 89 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระอัษฎาพินโทฐิตวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
52พระณัฐพลพันธุ์หิรัญธมฺมปาโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
53พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
54พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
55สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
56พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
57พระอัษฎาวุธพรมบางชยานนฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
58พระบวรธชพชรวรเมธชินธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
59พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
60พระชัยวัฒน์ปานสวนกตสาโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
61พระณัฐภัทรบุตะโคตกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
62พระวันชัยบุญเจริญปญฺญาวชิโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
63พระธนวัฒน์บุญชูฐานุตฺตโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
64พระจารุพงษ์บัวทองรุจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
65พระอำพลบัวทองจิรวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
66พระญาณพัฒน์นองเจริญสุเมโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
67พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
68พระธันยบูรณ์ธรรมพงษาชวนปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
69พระนลธวัชทุมสอนยสินฺธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
70พระธนาทรทับพลีฉนฺทสุทฺโธวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
71สามเณรสำณางตุยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
72พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
73พระบุญหลงต่างใจอธิปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
74สามเณรเมงฬงซัดวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
75พระวัชรพลชื่นเพ็งฐานวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
76พระธีรวัฒน์ฉัตรแก้วธีรวโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
77พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
78พระกฤษณะจันทร์เจริญกิจกิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
79สามเณรเม็งเหียงจันถาวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
80พระกฤษธนาพงศ์จรขำฐิตสาโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
81พระสมยศงามเฉลียวปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
82พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
83พระญาณเดชคำหวานญาณเตโชวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
84พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
85พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
86พระจักรพงค์ขำดีจกฺกธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
87พระทองสุขกล่องดีสุขกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
88พระชัยพรกรีชื่นอภินนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
89พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง