รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะจันทร์เจริญกิจกิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
2พระกฤษธนาพงศ์จรขำฐิตสาโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
3พระจักรพงค์ขำดีจกฺกธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
4พระจารุพงษ์บัวทองรุจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
5พระจิรายุอินทรีย์จิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
6พระจิรายุสเส็งดอนไพรฐิตายุโกวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระชณวัตสุขเจริญอภิวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
8พระชนินทร์แก้วแดงสนฺติกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระชัยนิติรัตนสมัยอชิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
10พระชัยพรกรีชื่นอภินนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
11พระชัยวัฒน์ปานสวนกตสาโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
12พระชิษณุพงษ์สีลีสิรินฺธโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
13พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
14พระญาณพัฒน์นองเจริญสุเมโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
15พระญาณเดชคำหวานญาณเตโชวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
16พระณัฐพงศ์สุคนธ์ปัญญาโกวิโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
17พระณัฐพนธ์พูลดอนไพรวรจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
18พระณัฐพลพันธุ์หิรัญธมฺมปาโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
19พระณัฐพลอาตม์สกุลอภโยวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
20พระณัฐภัทรบุตะโคตกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
21พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
22พระทศวรรษไชยบุตรจนฺทสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
23พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
24พระทองสุขกล่องดีสุขกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
25พระธนกฤษสุขบัติกิตฺติวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
26พระธนวัฒน์บุญชูฐานุตฺตโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
27พระธนากรหัสโตวิริยธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
28พระธนาทรทับพลีฉนฺทสุทฺโธวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
29พระธันยบูรณ์ธรรมพงษาชวนปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
30พระธีธัชสุกใสสทฺธาธิโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
31พระธีรวัฒน์ฉัตรแก้วธีรวโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
32พระธเนศโพธิพีรนันท์ชุตินฺธโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
33พระนครินทร์สารศรีนวลฐิตมโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
34พระนลธวัชทุมสอนยสินฺธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
35พระนัฐศักดิ์อินทร์เปลี่ยนณฏฺฐิโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
36พระนันทวัฒน์โพธิ์ทองคำภูริวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
37พระบวรธชพชรวรเมธชินธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
38พระบุญหลงต่างใจอธิปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
39พระประนตพุ่มพวงฉนฺทสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
40พระประสพโชคเพ็ชรน้อยปยุตฺโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
41พระประเสริฐอุ่นเงินสมจิตฺโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
42พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
43พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
44พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
45พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
46พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
47พระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
48พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
49พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
50พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง