รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระศัสตราแดงชาติฐิตญาโณวัดปลูกศรัทธาคณะเขตลาดกระบัง
2พระจิรายุอินทรีย์จิรธมฺโมวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
3พระกฤษณะจันทร์เจริญกิจกิตฺติปญฺโญวัดลาดกระบังคณะเขตลาดกระบัง
4พระบุญหลงต่างใจอธิปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
5พระสมยศงามเฉลียวปภสฺสโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
6พระณัฐภัทรบุตะโคตกิตฺติปญฺโญวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
7พระจักรพงค์ขำดีจกฺกธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
8พระชนินทร์แก้วแดงสนฺติกโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
9พระวัชรพลชื่นเพ็งฐานวโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
10พระทศวรรษไชยบุตรจนฺทสุทฺโธวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
11พระภัทราวุธแก้วไพรสีฐานธมฺโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
12พระวันชัยบุญเจริญปญฺญาวชิโรวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
13พระณัฐพนธ์พูลดอนไพรวรจิตฺโตวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
14พระธนวัฒน์บุญชูฐานุตฺตโมวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
15พระจิรายุสเส็งดอนไพรฐิตายุโกวัดลานบุญคณะเขตลาดกระบัง
16พระสงกรานต์สิงห์ใจปริสุทโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
17พระญาณพัฒน์นองเจริญสุเมโธวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
18พระณัฐพลอาตม์สกุลอภโยวัดสังฆราชาคณะเขตลาดกระบัง
19พระพาวิทย์อรุณศรีฐานธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
20พระณัฐพงศ์สุคนธ์ปัญญาโกวิโทวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
21พระบวรธชพชรวรเมธชินธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
22พระอัษฎาพินโทฐิตวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
23พระธนากรหัสโตวิริยธมฺโมวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
24พระธเนศโพธิพีรนันท์ชุตินฺธโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
25พระกฤษธนาพงศ์จรขำฐิตสาโรวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
26พระธนกฤษสุขบัติกิตฺติวณฺโณวัดปากบึงคณะเขตลาดกระบัง
27พระทองสุขกล่องดีสุขกาโมวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
28พระชัยวัฒน์ปานสวนกตสาโรวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
29พระศุภณัฐสุ่มหิรัญสุทธิญาโณวัดบำรุงรื่นคณะเขตลาดกระบัง
30พระประนตพุ่มพวงฉนฺทสีโลวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
31พระนัฐศักดิ์อินทร์เปลี่ยนณฏฺฐิโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
32พระอัษฎาวุธพรมบางชยานนฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
33พระพลวัฒน์โพธิ์ทองคำเขมโกวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
34พระอำพลบัวทองจิรวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
35พระญาณเดชคำหวานญาณเตโชวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
36พระนันทวัฒน์โพธิ์ทองคำภูริวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
37พระชณวัตสุขเจริญอภิวฑฺฒโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
38พระนครินทร์สารศรีนวลฐิตมโนวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
39พระสาธิตรักซ้อนสิริภทฺโทวัดบึงบัวคณะเขตลาดกระบัง
40พระณัฐพลพันธุ์หิรัญธมฺมปาโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
41พระอัครเดชวุฒิกิตฺติปญฺโญวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
42พระไซปานเซียนปิยสีโลวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
43พระรัตนบัลลังก์วรมันต์นาคินทร์ฐานวีโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
44พระศิริศักดิ์รัตนนิพันธ์เตชวโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
45พระปัณนพติณมณีพรสมาจาโรวัดอุทัยธรรมารามคณะเขตลาดกระบัง
46พระประเสริฐอุ่นเงินสมจิตฺโตวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
47พระมานัสคำแก้วกตธมฺโมวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
48พระนลธวัชทุมสอนยสินฺธโรวัดพลมานีย์คณะเขตลาดกระบัง
49พระวึกหูจึงคุณฏฺฐิตโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
50พระภักดีอุนชินวํโสวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง