รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๑๐๒๙ - วัดลานบุญ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

แสดง 51 ถึง 89 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระทองมั่นปญฺญาวโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
52พระสุภัสสุขธมฺมาราโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
53พระชัยนิติรัตนสมัยอชิโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
54พระเฉลิมรัชพันธะนะแพทย์อาจารสมฺปนฺโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
55พระเอกอณันญ์ขำปิ่นเอกชนนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
56พระธันยบูรณ์ธรรมพงษาชวนปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
57พระประสพโชคเพ็ชรน้อยปยุตฺโตวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
58พระรัตนโชติเพิกฟ้าฐานากโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
59พระถาวรเกษรดอกบัวปิยธมฺโมวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
60พระพงศธรเสือย่างขนฺติมโนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
61พระพรรษากรีชื่นผาสุโกวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
62พระชัยพรกรีชื่นอภินนฺโทวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
63พระวชิรพันธุ์เอี่ยมอ่อนอริญฺชโยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
64พระชูชาติโพธิ์ขำมหาวีโรวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
65พระพงษธรสุคนธวงษ์วรปญฺโญวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
66สามเณรโป้ลี้เผือนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
67สามเณรเมงฬงซัดวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
68สามเณรสุคนธาราพลวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
69สามเณรเม็งเหียงจันถาวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
70สามเณรอัฏฐวัฒน์เตื่อดิสอนวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
71สามเณรเสียงฃวจหุงวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
72สามเณรสำณางตุยวัดสุทธาโภชน์คณะเขตลาดกระบัง
73พระอัฐพลมีบุญรอดขนฺติพโลวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
74พระธีธัชสุกใสสทฺธาธิโกวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
75พระธนาทรทับพลีฉนฺทสุทฺโธวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
76พระอนุชาสุดเลิศศิลป์ชาตวิริโยวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
77พระศิริวัฒน์รัดยังสิริวฑฺโฒวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
78พระภานุพันธ์พวงงามชนาสโภวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
79พระธีรวัฒน์ฉัตรแก้วธีรวโรวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
80พระวรรณศักดิ์คำพินิจปิยวณฺโณวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
81พระอภิเดชนงพรมมาอภิชาโตวัดขุมทองคณะเขตลาดกระบัง
82พระปรัญญาแตงเปลี่ยนอาจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
83พระสุวรรณรัตนโสภณอุปลวณฺโณวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
84พระอภิสิทธิ์พรสกุลสุวรรณอภินนฺโทวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
85พระอำนวยสันติชีวินผุสิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
86พระอนุสรณ์ปาประโคนปภสฺสโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
87พระพิศยอดอ่อนกิจฺจสาโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
88พระชิษณุพงษ์สีลีสิรินฺธโรวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง
89พระจารุพงษ์บัวทองรุจิตธมฺโมวัดราชโกษาคณะเขตลาดกระบัง