รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตหนองจอก
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๒๐๓๐ - วัดหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงษ์สวรรค์แก้วดาไลพานนิพวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
2พระศราวุธสาขากรธมฺมสาโรวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
3พระวิชัยจันทะโลมหาลาโภวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
4พระพิสิฐพลเฟื่องฟูจิตฺตสงฺวโรวัดประยงค์กิตติวนารามคณะเขตหนองจอก
5พระอดิศักดิ์สมนึกแท่นผลปุญโญวัดแสนเกษมคณะเขตหนองจอก
6พระณรงค์ใจยงค์อนาลโยวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
7พระธนภัทรงามระเบียบวรลาโภวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
8พระทีปกรนิ่มนครทินโนภาโสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
9พระณัฐพลจันทร์ภักดีสิริปุญโญวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คณะเขตหนองจอก
10พระประเสริฐชากลางกนฺตสาโรวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
11พระธนวัฒน์สายแฉ่งธนวฑฺฒโกวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
12พระธนพลเจริญสุขฉนฺทธมฺโมวัดใหม่เจริญราษฎร์คณะเขตหนองจอก
13พระณัฐพลสอาดเหลืออนฺทปญฺโญวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
14พระคมสันยอนิมาจนฺทวณฺโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
15พระกิตติเกิดสิริสิริธมฺโมวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
16พระศักดิโชติผดุงบุตรสนฺติกโรวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
17พระปรเมศว์แก้วน้อยมงคลมหาญาโณวัดใหม่กระทุ่มล้มคณะเขตหนองจอก
18พระณัฐพงษ์วุฒิโสปภสฺสโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
19พระพิษณุศักดิ์สุดพจน์พรหฺมวโรวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
20พระสุขสันดินฮูเซ็นผาสุโกวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
21พระประจักษ์ชัยศรีคำคลิบณฎฺฐิโกวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
22พระสิทธิชัยเซ็งดากิตฺติคุโณวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
23พระคมสันต์เหมมินทร์คมฺภีรธมฺโมวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
24พระนัทวุธจันทองฐานวุฑฺโฒวัดลำพะองคณะเขตหนองจอก
25พระรัชยลพาทีเตชปญฺโญวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
26พระชนินทร์ศรีปูนอ่อนโชติวโรวัดอู่ตะเภาคณะเขตหนองจอก
27พระอาทรทิพย์ศรีสวัสดิ์วิสารโทวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
28พระสิทธิกรศรีเมืองสุทฺธิมโนวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
29พระเทพกรพิมพัฒน์สมงฺคิโกวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
30พระวงศธรเปี่ยมมูลธมฺมธโรวัดลำต้อยติ่งคณะเขตหนองจอก
31พระบุญเติมศักดิ์เอี่ยมพราวสุมโนวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
32พระศุภศักดิ์ชื่นเจริญสุจิตฺโตวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมคณะเขตหนองจอก
33พระกฤติรัตนะเควิลสุทฺธิจิตโตวัดราษฎร์บำรุงคณะเขตหนองจอก
34พระธีรภัทรเนียมหอมสิริภทฺโทวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
35พระชัยกรพูลทรัพย์อตฺถกาโมวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
36พระณัชพลด้ามพรหมเขมวีโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
37พระบุญชูพลายประเสริฐเตชปญฺโญวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
38พระสำราญช่างแป๊ะอภินนฺโทวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
39พระธรรธรวิริยะวงศ์อาทโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
40พระสุพลดุษฐดินต์ธรวิชาธโรวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก
41พระแป้นทองคำแท้อภิปุญฺโญวัดกระทุ่มรายคณะเขตหนองจอก
42พระทองขุนเกิดศรีเล็กอนีโฆวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
43พระภัทรชัยวงษ์สนธิ์ชยธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
44พระอนุสรณ์บุญรอดฐิตสุโขวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
45พระบุญญายอดพรหมยโสธโรวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
46พระรพีพลภูมีปญฺญาพโลวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
47พระณัฐพงษ์พึ่งผลพฤกษ์ชาคโรวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
48พระธีรพงศ์จั่นน้อยธีรธมฺโมวัดหนองจอกคณะเขตหนองจอก
49พระธนายุตทองบางโปร่งธนปญฺโญวัดสีชมพูคณะเขตหนองจอก
50สามเณรเมธาสิทธิ์แก้วอร่ามวัดสามง่ามคณะเขตหนองจอก