รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๖๐๓๙ - วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
แขวงโสนลอย เขตบางบัวทอง นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 42 จาก 42 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรฑีรายุจันทรโสตถิ์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
2สามเณรต้นกล้าไชยวาปี-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
3สามเณรสมัชญ์ปาสานนท์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
4สามเณรนาวินยารังษี-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
5สามเณรสมภพเพิ่มธัญญะกิจ-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
6สามเณรภิรนัยสีมุขดา-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
7สามเณรณพัฒน์ศักย์แข็งแรง-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
8สามเณรธนภัทรชีวินชูติมากุล-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
9สามเณรวานิชฟักกลัด-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
10สามเณรอนุวรรตน์ภู่ทอง-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
11สามเณรเฉลิมชัยศิขิรัมย์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
12สามเณรณัฐพงษ์สุขมงคล-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
13สามเณรคณนันท์บุญไทร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
14สามเณรณัชพลใจกล้า-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
15สามเณรศิริโสภณ​ศิริคุณวุฒิ​-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
16สามเณรชลธีนาคนันโท-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
17สามเณรปัญญพัฒน์ทองเกิด-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
18สามเณรศุภชัยประโลม-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
19สามเณรยุทธกานต์สมศิริ-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
20สามเณรตรีวิชญ์สุวรรณลักษณ์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
21สามเณรณัฐพงษ์พรรณวิเชียร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
22สามเณรณัฐพลพรรณวิเชียร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
23สามเณรปฏิพลกนกรัตนวรกุล-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
24สามเณรพิชัยยุทธเพ็ชรรัตน์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
25สามเณรชญานินพรมมา-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
26สามเณรธนดลคำวงษา-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
27สามเณรณัฐพลศรีชมชื่น-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
28สามเณรนัฐพลถิ่นสวรรค์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
29สามเณรกฤษกรหอมขจร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
30สามเณรวายุภักดิ์นาคบุตร์-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
31สามเณรอภิวัฒน์วาที-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
32สามเณรกรวิชญ์สุขเสน-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
33สามเณรสิทธิชัยศรีสุวรรณ-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
34สามเณรฐิติธรรม--วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
35สามเณรปุณณัตถ์นิลเพขร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
36สามเณรศิริเดชาศิริคุณวุฒิ-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
37สามเณรนิธิพันธ์ทองนวน-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
38สามเณรกฤศดาเกศวิริยสกุล-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
39สามเณรปุญญพัฒน์ศรีเพชร-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
40สามเณรจักรพรรดิ์ทองเกิด-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
41สามเณรกิตติศักดิ์ไชยผา-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย
42สามเณรวัชระพจน์จันทรกวี-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกาย