รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๕๗๐๑๗ - วัดประยุรวงศาวาส
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 37 จาก 37 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมะละกะสูฏฬไกรพิฆาฏมหฤสกจิตฺตทนฺโตวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
2สามเณรศุภวิชญ์วรจิตวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
3สามเณรศิวกรถ้วนสูงเนินวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
4สามเณรธนภณบุตรดีคำไชยวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
5สามเณรณัฐวุฒิชินภักดีวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
6สามเณรกันตพงศ์ทวีฤทธิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
7สามเณรสิริสุขอำนาจวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
8สามเณรอนุชาสุ่มมาตรวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
9สามเณรจิตติพัฒน์เกลี้ยงกลมวัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส
10พระชัยนรินทร์คุณากรพันธ์มรณีปญฺญาทีโปวัดบางสะแกในคณะเขตธนบุรี
11พระพลวัฒน์เย็นแจ้งกิจธมฺมวโรวัดบุคคโลคณะเขตธนบุรี
12พระภานุวัฒน์คงสมสุขอนุตฺตโรวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
13พระกัมพลจริยารักษ์กมฺพโลวัดกระจับพินิจคณะเขตธนบุรี
14สามเณรธีรภัทรสายปาทาวัดประดิษฐารามคณะเขตธนบุรี
15พระจีรวัฒน์พุ่มภิพัฒกิตฺติปญฺโญวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
16พระคงพลบุญเฉื่อยกมโลวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
17พระธิติฤชามณีฐิตพโลวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
18พระอภิสิทธิ์ทนหนองแวงจารุโภวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
19พระฐปกรณ์ฮาตวิเศษกิจฺจาโรวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
20สามเณรสิริชัยพิบูรณสวัสดิ์วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
21สามเณรจีรวัฒน์เอกชัยรัตน์วัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
22สามเณรวรมัญจันทร์มาวัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
23สามเณรวรวิชพุฒเขียววัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
24สามเณรวรปรัชญ์พุฒเขียววัดสุทธาวาสคณะเขตธนบุรี
25พระสิริยศจันทร์นิธินันท์สิริธมฺโมวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
26พระปิยะวัตรถิระจิตตะปิยสีโลวัดราชวรินทร์คณะเขตธนบุรี
27พระจเรย์เหมือนนิ่มวิจิคฺคธมฺโมวัดราชคฤห์คณะเขตธนบุรี
28สามเณรพิชัยวรราชวัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
29สามเณรสิทธินนท์ฮุยเสนาวัดสันติธรรมารามคณะเขตธนบุรี
30พระกรวิทย์ดีพิจารณ์มงฺคโลวัดอินทารามวัดอินทาราม
31พระอาร์มหอมสุวรรณทีฆายุโกวัดอินทารามวัดอินทาราม
32พระกิตติพิชญ์หิรัญชวโรจน์สุตธมฺโมวัดอินทารามวัดอินทาราม
33พระภาคภูมิพานแก้วสุภาจาโรวัดอินทารามวัดอินทาราม
34พระอภิรักษ์อมรทวาทศิลป์มงฺคโลวัดอินทารามวัดอินทาราม
35พระศิริชัยคำเสนสิริปญฺโญวัดอินทารามวัดอินทาราม
36พระดุษิตสภาเจริญกุลจารุธมฺโมวัดเวฬุราชิณวัดอินทาราม
37พระดนุพลแซ่เฉ่าจารุวณฺโณวัดเวฬุราชิณวัดอินทาราม