รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดอนงคาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๖๐๐๑๘ - วัดอนงคาราม
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิมิตสว่างจิตฤดีชุตินฺธโรวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
2พระกิติภัทร์รัตนจินดาอธิวโรวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
3พระกิตติพงศ์แซ่เฮ้งกิตฺติวํโสวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
4พระธนากรทองแดงธนากโรวัดทองนพคุณวัดทองนพคุณ
5พระอภิวัฒน์มานิตเรืองสกุลอภิวฑฺฒโนวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
6พระสังวรณ์อ่อนไผ่คำปสนฺนจิตฺโตวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
7พระไพรวัลย์พวงคำกนฺตวณฺโณวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
8พระสมวยทองเชื้ออธิจิตฺโตวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
9พระณัฐวุฒิเสมาเงินสุทฺธิมโนวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
10สามเณรณัฐวัฒน์กองนักวงษ์วัดอนงคารามวัดอนงคาราม
11สามเณรต้นกล้าใสสะอาดวัดอนงคารามวัดอนงคาราม
12สามเณรวรวุฒิบัวนาควัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
13สามเณรณัฐกิตติ์สวยสูงเนินวัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการาม
14สามเณรภานุวัชร์เพชรสันทัดวัดเศวตฉัตรคณะเขตคลองสาน
15สามเณรพงศกรโพธิ์วัดวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
16สามเณรเมธาสิทธิ์จันทร์จารุกานต์วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
17สามเณรภคนันท์ปาฮาดไชยวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
18สามเณรสิวะกรเทพกูลวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
19สามเณรเดชาพลเทพกูลวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
20สามเณรวินัยมะโนบาลวัดสุทธารามวัดทองธรรมชาติ
21สามเณรภัคพงษ์พันธุมาวัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจี
22สามเณรสุธิชัยพลแสนวัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ