รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๗๕๐๒๐ - วัดระฆังโฆสิตาราม
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 155 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภควัตโฉมดีคุณสํวโรวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
2พระประเสริฐธรรมส่องแสงปวฑฺฒโนวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
3พระกิตติศักดิ์กิจบำรุงกิตฺติโสภโณวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
4พระจักรินเสนีวงศ์ ณ อยุธยาธมฺมสุนฺทโรวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
5พระกฤฎกนกราฎร์สุภิญญาสุทฺธิสุทฺโธวัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตาราม
6พระThach Chanh Ni-Attadanoวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
7พระThacn Senl-Totannanoวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
8พระLam Kara-Panitadhammoวัดไชยทิศวัดระฆังโฆสิตาราม
9พระภูมินทร์รอดสุโขปุณฺณญาโณวัดปฐมบุตรอิศรารามวัดระฆังโฆสิตาราม
10พระอลงกรณ์พ่วงจีนญาณกโรวัดชิโนรสารามวัดระฆังโฆสิตาราม
11สามเณรอภิชาติบุนนาควัดครุฑวัดระฆังโฆสิตาราม
12สามเณรปฏิพัทธ์ค่อมสิงห์วัดสุทธาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
13สามเณรโชคชัยแจ่มแจ้งวัดสุทธาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
14สามเณรเดชาภิวัฒน์สังข์นุ่นวัดสุทธาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
15สามเณรจตุรงค์โสดาวัดสุทธาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
16พระนิมิตรแสงรักษ์นรินฺโทวัดสีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
17พระสุทธิ์เกื้อกูลสกุลกิจอธิจิตฺโตวัดสีหไกรสรวัดระฆังโฆสิตาราม
18พระวสุเรืองปราชญ์ปุญฺญกาโมวัดอมรินทรารามวัดระฆังโฆสิตาราม
19พระพัฒนณัชช์พัฒนะจิรานันท์ปิยธมฺโมวัดเจ้าอามวัดระฆังโฆสิตาราม
20พระรังสรรค์ลิ้มไพโรจน์กตปญฺโญวัดบางเสาธงวัดระฆังโฆสิตาราม
21พระภักคพงษ์เนียมอ่อนฐานวุฑฺโฒวัดบางเสาธงวัดระฆังโฆสิตาราม
22พระศรัณยูสุวรรณโณถาวรธมฺโมวัดวิเศษการวัดระฆังโฆสิตาราม
23สามเณรมณีแสงลาติกุลวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
24สามเณรพีรพลพุ่มจันทร์วัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
25สามเณรเตรียมเพชรปะมาวัดพระยาทำวัดระฆังโฆสิตาราม
26สามเณรพิพัฒน์ทับอุ่มวัดยางสุทธารามวัดระฆังโฆสิตาราม
27พระวีรภัทรไวยปิติติกฺขวีโรวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
28พระวิศรุตจองจำเริญติกฺขธีโรวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
29สามเณรณัฐพลใหม่อินทร์วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
30สามเณรกิตตินันท์วรนิตย์วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
31สามเณรอภิวัฒน์มาตหนองจอกวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
32สามเณรพชรสิทธิศาสตร์วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
33สามเณรกานต์ชนิตนพผลวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
34สามเณรชินบัญชรสายผึ้งวัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
35พระวีระชาติบุญตันธนปญฺโญวัดรวกบางบำหรุวัดคฤหบดี
36สามเณรบุญมากขำทรัพย์วัดคฤหบดีวัดคฤหบดี
37พระสาธิตสีสุขกนฺตธมฺโมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
38พระครองพลปัญญากรณ์กมลคนฺโธวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
39สามเณรกชกรอยู่ยืนวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
40สามเณรกฤตภาสนินราชคำวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
41สามเณรชนกันต์ชื่นชายวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
42สามเณรชนาธิปศรีมาญาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
43สามเณรชัยมงคลทองคำวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
44สามเณรณัฐพงศ์เทียบปัดวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
45สามเณรเดชนรินทร์บุญเอื้อวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
46สามเณรตะวันสวัสดิ์ประภาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
47สามเณรธนิสรบุญท้วมวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
48สามเณรธรณ์เทพพรมศรีวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
49สามเณรนัฎดนัยสนสุดยอดวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
50สามเณรนันทยศบุญเถื่อนวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา