รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดปากน้ำ
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๘๘๐๒๕ - วัดปากน้ำ
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตติมรรคทรัพย์สิริปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
2พระธนศักดิ์ปิ่นกรกิตฺติญาโณวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
3พระศุภวัฒน์บุญเปลี่ยมจนฺทปญฺโญวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
4พระสมชายผงคำภาอุตาโรนามะวัดบางสะแกนอกวัดปากน้ำ
5พระพุทธำรงค์แซ่ลิ้มพุทฺธสโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
6พระชาคริตแสงจันทร์ทองชาคโรวัดวรามาตยภัณฑสารารามวัดปากน้ำ
7พระอัครเดชแสนหลวงอคฺคเตโชวัดโคนอนคณะเขตภาษีเจริญ
8พระปฏิภานจันทรปฏิภาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
9พระวิษณุสุขดวงมหิทฺธิโกวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
10พระปราโมทย์ปรางนวลถิรจิตฺโตวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
11พระปฏิภานทองอ่วมใหญ่ปญฺญาธีโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
12พระเมธานนท์ศรีสุดดีเมธานนฺโทวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
13พระชนกานต์บุญทองชนิสฺสโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
14พระนพรอดเสนาควโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
15พระวิศรุจน์สนธิภูริญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
16พระปกรณ์ลีละผลินจารุวํโสวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
17พระนทีภาคากิจสมาจาโรวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
18พระวิชาเซี่ยงฉินวชิรญาโณวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
19สามเณรนนทกรช่วยงานวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
20สามเณรกฤษณชัยจิตสุภาพวัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
21สามเณรธนาณัตรัตนโกสุมภ์วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดี
22พระสมหมายวิรอดฐิตธมฺโมวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
23พระศักดิ์ณรงค์ชั่งอ่องนรสุทฺโธวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
24พระศิริชัยมุกดาสิริชโยวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
25พระสุเมธลี้สุขสมรกฺขิตสีโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
26พระฉัตรชัยบรรจงฉตฺตปาโลวัดรางบัวคณะเขตภาษีเจริญ
27พระสมเกียรติมาสอาดเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
28พระวิเชียรวัดอินทร์มหาปญฺโญวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
29พระสมปองด้วงสังข์อภิวฑฺฒโนวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
30พระรังษีภมรสุเมธีวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
31พระสินชัยทองสีดีเตชวโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
32พระคันศรสระทองคำอุชุโกวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
33พระเทียมเม้งแซ่เจ็งโฆสธมฺโมวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
34พระสมชายทิพผลสนฺติกโรวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
35พระอาทิตย์สุขวิจิตร์วิจิตฺตสุโขวัดอ่างแก้วคณะเขตภาษีเจริญ
36พระจรูญเสียดกำปังตปคุโณวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
37พระสุรศักดิ์ลือโลกธมฺมิโกวัดตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
38พระสมชัยสิทธิชัยธมฺมปญฺโญวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
39พระชัยพรชวยกระจ่างกุสลธมฺโมวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
40พระกวีวัธน์ศรีภาพรรณธมฺมรกฺขิโตวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
41พระบุญศักดิ์วิริยะเกษมสุขปิยสีโลวัดมะพร้าวเตี้ยคณะเขตภาษีเจริญ
42พระดลวิวัฒน์เลิศอำรุงวัฒนาญาณวฑฺฒโนวัดนางชีวัดปากน้ำ
43พระเหงียน ฝู เทืองเหงียนปรมตฺถสจฺโจวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
44พระสมิทธ์สถิตคุณากรปภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
45พระศรายุทธสุตตะสุทฺธิมโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
46พระปริชญ์ตั้งอิทธิบาทอิทฺธิสมฺปนฺโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
47พระสุริยาศรีติจารุวัตร์อาภากโรวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
48พระธนัชชนม์จงมั่นคงกิตฺติโสภโณวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
49พระนราวิชญ์บรรลือจิรวฑฺฒโนวัดปากน้ำวัดปากน้ำ
50พระณัฏฐพงศ์ศรแจ่มณฏฺฐวํโสวัดปากน้ำวัดปากน้ำ