รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๐๐๒๖ - วัดบุณยประดิษฐ์
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 64 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระมณเฑียรเทียนเที่ยงฐานิโยวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
2พระพงษ์สิทธิ์จักรบุตรนิมิตมงฺคโลวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
3พระณัฐพลอ้นน้อยญาณวีโรวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
4พระสิทธิพลสร้อยผลงามพลวฑฺฒโนวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
5พระจักรกฤษณ์อภิบาลศรีปุญฺญกาโมวัดบุณยประดิษฐ์วัดบุณยประดิษฐ์
6พระสุรชัยสิริบวรภัคสุรชโยวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
7พระวิทยาตรียางค์กุลสุทฺธิญาโณวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
8พระพงษกรสุวรรณคามกิตฺติวํโสวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
9พระชนัญชัยสีมาวิจัยชนญฺชโยวัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
10พระประสพชัยบัวแก้วชยปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
11พระปฐมชัยแย้มพักตร์โชติโกวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
12พระธนกฤตจั่นมากิตฺติปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
13พระยอดขวัญกองกาไวจิตฺตกาโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
14พระยิ้มสีอ่อนภทฺทจาโรวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
15พระอมรชัยชัยจันทึกปาสาโทวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
16พระศรายุทธกิมประพันธ์อภิวฑฺฒโนวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
17พระอรรถพลกลั่นกลิ้นอตฺถพโลวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
18พระกีรดิตพรเดชวงศ์รตนญาโณวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
19พระบุญส่งเนตรหนอมอภิวฑฺโฒวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
20พระชัยมงคลอมสินมาเขมปญฺโญวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
21พระอนุวัฒน์แสนมาตรฉนฺทโกวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
22พระคมสันต์พูลเพิ่มสิริภทฺโทวัดจันทร์ประดิษฐารามคณะเขตบางแค
23พระจิรเมธถนอมพุทราคุตฺตจิตฺโตวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
24พระวรัญญูผ่องศรีธมฺมรโตวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
25พระอนุชิดพรมจีนจิตฺตสํวโรวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
26พระชนะชลลิมปกรณ์กุลอุปสโมวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
27พระนพรัตน์ว่องเจริญขนฺติโสภโณวัดพรหมสุวรรณสามัคคีคณะเขตบางแค
28พระณัฐพงษ์รักมั่นคุณงฺกโรวัดม่วงคณะเขตบางแค
29พระพีระศักดิ์ฉิมจีนทีปธมฺโมวัดม่วงคณะเขตบางแค
30พระโกศลบำรุงพันธุ์โกสโลวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
31พระธนัตถ์กิตติ์โชคไสวบุญรอดอินฺทวณฺโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
32พระวีระยุทธิ์กองทองจารุวณฺโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
33พระมานพเนียมแสงอาภากโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
34พระอิทธิพลท้าวทองโชติวโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
35พระอมรเทพจันทนาอคฺควโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
36พระวรพลวัดเสนาะภทฺทจาโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
37พระอนุพงษ์พงษ์แตงอนุภทฺโทวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
38พระนิคมติ๊ดอิ๋นอธิปญฺโญวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
39พระณัฐนิธิศิริจันทราวงษ์ฐิตวฑฺฒโนวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
40พระภัทรพลบัวทองยสธโรวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
41พระเจษฎาสีสวยอินฺทญาโณวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
42พระชานนท์ทองทิพย์หาสจิตฺโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
43พระจิรายุทธแสงสว่างสุทฺธจิตฺโตวัดศาลาแดงคณะเขตบางแค
44พระสุวรรณบุญวงษ์สุภกิจฺโจวัดศรีนวลคณะเขตหนองแขม
45พระมานพเอี่ยมกล่ำโชติญาโณวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
46พระบรรพตกลัดสำเนียงฐิตปุญฺโญวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
47พระสิทธิชัยกลิ่นสุบรรณ์ชยวุฑฺโฒวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
48พระสินธนาไหลหลั่งวรสทฺโธวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
49พระธนภัทรสังข์อนันต์ธนปาโลวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม
50พระอภิสิทธิ์แซ่อึ้งอภิวํโสวัดหนองแขมคณะเขตหนองแขม