รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดเสมียนนารี
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๖๐๓๙ - วัดเสมียนนารี
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกเสวาภัยสุทฺธิญาโณวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
2พระณรงค์พลประยูรกิตฺติภทฺโทวัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
3สามเณรภูดิทสุขแดง-วัดเสมียนนารีวัดเสมียนนารี
4พระวีรวุฒิจันสมุทรธมฺมวุฑฺโฒวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
5พระสุพจน์บุญทิพย์ถิรสทฺโธวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
6พระสุทธิพงษ์เฉยกลางอนุตฺตโรวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
7พระธวัชชัยคชภูธรอภโยวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
8พระทักษิณแสงแก้วถิรจิตฺโตวัดเทวสุนทรคณะเขตบางเขน-จตุจักร
9พระพสุชินสินชัยดีสุจิตฺโตวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
10พระสุขประเสริฐศุภนัตร์วรธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
11พระสมเกียรติภู่ระหงษ์ธีปธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
12พระสิทธิศักดิ์งามนิยมสิทฺธิภทฺโทวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
13พระณรงค์ศักดิ์หมีเหม่นปภากโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
14พระธนวัฒน์มั่นคงธนวฑฺฒโนวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
15พระธีรพงศ์บนพิมายธีรวํโสวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
16พระวีรยุทธห้อยดีวีรยุทฺโธวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
17พระมานพฉายแสงโฉมจกฺกวโรวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
18พระชลากรสมบูรณ์วงษ์อนีโฆวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
19พระธีธรรชสมบูรณ์วงษ์ปูรณธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
20พระรัตนชัยมะกรูดอินทร์เตชวณฺโณวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
21พระเอพุ่มยิ้มฐิตธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
22พระณัฏฐภัทร์ชื่นตาอตธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
23พระธีรธาดาโชควศินธีรธมฺโมวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
24พระกิตติพงษ์พวงทองกิตฺติวํโสวัดไตรรัตนารามคณะเขตบางเขน-จตุจักร
25พระธีรเชษฐ์ชื่นชมฐิตเมโธวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
26พระสุรศักดิ์ด้วงอินทร์สุทฺธญาโณวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
27พระอนิรุธโฉมศรีชาตเมโธวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
28พระสุรเชษฐ์ทองประเทืองสุทฺธจิตฺโตวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
29พระจีรศักดิ์วัฒนชัยจิรสุโภวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
30พระอาทิตย์มีปลั่งกตปุญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
31พระอัครเดชโมกกรานต์อคฺคปญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
32พระสุทินทรัพย์สารสุทฺธปญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
33พระจิณณวัตรพักตรใสโชติปญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
34พระวิธวิทย์วิบูลยศรินสปฺปญฺโญวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
35พระศุกลภัทรจูมั่นปญฺญาวุฑฺโฒวัดราษฎร์นิยมธรรมคณะเขตบางเขน-จตุจักร
36พระพนกิจชวาลชาติสีลเตโชวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
37พระภิญโญกลางน้ำประดิษฐสีลจิตฺโตวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
38พระภวัตโพธิ์รอดจตฺตาวิโลวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
39พระวีรพลโพธิ์รอดกมฺพุวณฺโณวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
40พระชญาศักดิ์โพธิ์รอดอปฺปกิจฺโจวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
41พระสาธุชนหวังประเสริฐปุณฺณวุฑฺโฒวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
42พระบุญช่วยแสงกระจ่างอภิสมฺปนฺโนวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
43พระเจษฎาไตรธรรมจรณธมฺโมวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
44พระปัญญาคงสุวรรณวิริยธโรวัดบางบัวคณะเขตบางเขน-จตุจักร
45พระประสิทธิ์ประจญวิปุโลวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
46พระปฐมพงษ์พงษ์ญาติญาติวํโสวัดเกาะสุวรรณารามคณะเขตสายไหม
47พระสำราญแสงจันทร์ฐานวุฑฺโฒวัดโคกจ้าหล่าคณะเขตสายไหม
48พระทรงศักดิ์ศรไชยจิตปญฺโญวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
49พระชีวินแสงโชติอินฺโทวัดเจริญธรรมารามคณะเขตสายไหม
50พระนเรศเกิดน้อยวราสโภวัดพรพระร่วงประสิทธิ์คณะเขตสายไหม