รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๙๘๐๓๘ - วัดคลองเตยใน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวรวัฒน์เรืองคล้ายวรวฑฺฒโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
2พระศุภชัยรื่นเริงสุภชโยวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
3พระธนพลสุวรรณมัจฉาชาครธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
4พระธนภัทรศรีประเสริฐกิตฺติภทฺโทวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
5พระกายสิทธิ์ไทยถนัดรบสุทฺธิมโนวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
6พระเทียนชัยปิติสุวรรณกุลเทวธมฺโมวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
7สามเณรชลชนะหนูทาวัดคลองเตยในคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
8พระปรีชานิธิวาณิชย์โสตฺถิโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
9พระสมจิตร์ศรีทองคำภทฺทโกวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
10พระสุริยารักแย้มวรธมฺโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
11พระกิตติพงษ์เพ็ชรกระจ่างอมโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
12พระสุรเดชชังชั่วกิตฺติปาโลวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
13พระชนาธิปพันธุ์ใจธรรมสีลสํวโรวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
14พระบุญชูแจ่มสว่างเขมกาโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
15พระจิรศักดิ์แซ่เจ็งอตฺถกาโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
16พระชัยทัตอินทลีปุญฺญกาโมวัดคลองเตยนอกคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
17พระสิทธิกรบุญเพ็ชร์สามตฺถิโกวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
18พระจีรพัสพลอยเจริญปญฺญาวชิโรวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
19พระพิทักษ์ปรากฎชื่อฐิตวํโสวัดสะพานคณะเขตคลองเตย-วัฒนา