รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๓ - วัดเตย
ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 119 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพงษ์เหล็งบำรุงคุณงฺกโรวัดปรมัยยิกาวาสคณะจังหวัดนนทบุรี
2พระยศรัลจูแจ้งกตปุญฺโญวัดปรมัยยิกาวาสคณะจังหวัดนนทบุรี
3พระนิรุตบัวเทศอคฺคธมฺโมวัดปรมัยยิกาวาสคณะจังหวัดนนทบุรี
4พระปรีดีเดชะเมธีวัฒน์ปิยวุฑฺโฒวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
5พระพนิตศรีลาเทพย์เทวธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
6พระกรวรพัทธ์มูสิกะวรปญฺโญวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
7พระอภิชาติสุรชาติเมธินทร์อภิชาโตวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
8พระนวบุตรเปี่ยมสุรินทร์สุรินฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
9พระธนิตพรมทองธนิสฺสโรวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
10พระชานนเจียมบุรเศรษฐเสฏฺฐปุตฺโตวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
11พระกฤตภาสปั้นเหน่งธมฺโมภาโสวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
12พระพีรดนย์สุขแสวงคเวสโกวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
13พระวิโรจน์ผาพันธุ์วิโรจโนวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
14พระชนกันต์เตชะมาธมฺมเตโชวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
15พระชวัลวิทย์ปัจจุสานนท์ธมฺมานนฺโทวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
16พระพงศกรเอนกกมลนิมฺมโลวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
17พระตั้งปฐิธานพานแก้วติฏฺฐธมฺโมวัดชลประทานรังสฤษดิ์คณะจังหวัดนนทบุรี
18พระสมบัติพูนพิพัฒน์ปญฺญาสาโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
19พระบพิตรอ่อนฤทธิ์โชติปญฺโญวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
20พระสมชายจักพิมพ์สุธีโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
21พระปฏิภาณจิตรีเนตรฐานวีโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
22พระชาตรีกิจเจาปภากโรวัดกลางเกร็ดคณะจังหวัดนนทบุรี
23พระธีพกรณ์หงวนถนอมญาณวโรวัดเกาะพญาเจ่งคณะจังหวัดนนทบุรี
24พระวัชรกรโพธิ์แดงวชิรกโรวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
25พระธนกฤตจ๊ะถาอภิวฑฺฒโนวัดบ่อคณะจังหวัดนนทบุรี
26พระคชพลสุวรรณศรขนฺติสาโรวัดตำหนักเหนือคณะจังหวัดนนทบุรี
27พระวิรุจน์มั่งมีปิยสีโลวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
28พระพัทธนันท์พุ่มดวงฐานวโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
29พระสิทธิพลพุ่มดวงนาถวโรวัดท้องคุ้งคณะจังหวัดนนทบุรี
30พระภิญโญยานานนท์ปภาโตวัดบางจากคณะจังหวัดนนทบุรี
31พระสิทธิโชคสังาวาลย์สีตจิตฺโตวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
32พระธเนษฐฤทธิ์ดำรงชัยฐานสมฺปนฺโนวัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
33สามเณรอาทิตย์แสนดี-วัดกู้คณะจังหวัดนนทบุรี
34พระนิพลแก้วกุลศรีนรินฺโทวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
35พระธนภูมินันทาภิรัตน์ธนาภิรโตวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
36พระนครินทร์หวังอยู่นรินฺโทวัดตาลคณะจังหวัดนนทบุรี
37พระสาครสีหะวงษ์กมโลวัดบางพูดในคณะจังหวัดนนทบุรี
38พระสมยศภู่เปี่ยมฐานิโยวัดบางพูดในคณะจังหวัดนนทบุรี
39พระมนตรีสร้อยเพชรงามเขมจาโรวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
40พระธนาโพธิ์ชัยยสวฑฺฒโกวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
41พระพงศภัคพัฒนพงศ์สถิตมหาลาโภวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
42พระธรรมรัตน์ทานวันคุณยุตฺโตวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
43พระสุรเชษฐ์ควรเรียนปญฺญาธโรวัดบางพูดนอกคณะจังหวัดนนทบุรี
44พระจิรศักดิ์เรืองฉายจนฺทปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
45พระยุทธการมะลิวัลย์จิตฺดปญฺโญวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
46พระศุภชีพรัตนพลแสนสนฺตจิตฺโตวัดท่าเกวียนคณะจังหวัดนนทบุรี
47พระกฤชศักย์บางภูมิอคฺควโรวัดสะพานสูงคณะจังหวัดนนทบุรี
48พระสรวิศวันดีปญฺญาธโรวัดสะพานสูงคณะจังหวัดนนทบุรี
49พระกฤษณกรอร่ามงวษ์โสภโณวัดสะพานสูงคณะจังหวัดนนทบุรี
50พระประจวบอุปโคตภูริปญฺโญวัดสะพานสูงคณะจังหวัดนนทบุรี