รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๒๐๐๕ - วัดราษฎร์ประคองธรรม
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แสดง 51 ถึง 86 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51พระพรเทพสินทองจิรสุทฺโธวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
52พระอนุรักษ์สุขมะจนฺทโชโตวัดพระเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
53พระระวีสุขสุแพทย์กตธมฺโมวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
54พระกานต์สุนทรวัฒน์ฐานกโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
55พระพุฒิชัยสุภอมรพันธุ์ขนฺติธโรวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
56พระจุลมงคลสุวรรณราดาสุมงฺคโลวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
57สามเณรเมธาสิทธิ์หงส์จินดาวรรณ-วัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
58พระวิศรุตหมื่นพันธ์จนฺทสาโรวัดบางโคคณะจังหวัดนนทบุรี
59พระสราวุธอบเชยขนฺติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
60พระสหรัตน์อรพันธุ์ทิพย์ถาวโรวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
61พระกิตติพงศ์อร่ามศรีสุทฺธวํโสวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
62พระอนิรุทอ่วมแย้มอริโยวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
63พระณัฐวัฒน์อาจด่อนชาตเมธีวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
64พระไชยวัฒน์อินทร์แก้วปฏิวฑฺฒโนวัดหลังบางคณะจังหวัดนนทบุรี
65พระปริวรรตเข็มกลัดฐานุตฺตโรวัดสะแกคณะจังหวัดนนทบุรี
66พระธนชัยเงินมากโชติโกวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
67พระพิรัชพลเชี่ยวเชิงสันติโชติธมฺโมวัดสวนแก้วคณะจังหวัดนนทบุรี
68พระกำพลเดชพันธ์มหาปุญฺโญวัดพิกุลเงินคณะจังหวัดนนทบุรี
69พระชนะโชติเทศแก้วอภินโลวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
70พระอรุณรุ่งเที่ยงตรงปฏิภาโณวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
71พระชานนท์เรืองสุวรรณสุภทฺโทวัดราษฎร์ประคองธรรมคณะจังหวัดนนทบุรี
72พระสุรเดชเลิศวัฒนนนท์สุรเตโชวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
73พระกรรธ์วุฒิเลิศเดชไพศาลโสภโณวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
74พระก้ำเสียงดังปสนฺนจิตฺโตวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
75พระวีรศักดิ์เอกมอญวชิรธมฺโมวัดเอนกดิษฐารามคณะจังหวัดนนทบุรี
76พระกรเอกแก้วจันทร์อภิวโรวัดไผ่เหลืองคณะจังหวัดนนทบุรี
77พระอิทธิภูมิแก้วสุนทรขนฺติพโลวัดบางเลนเจริญคณะจังหวัดนนทบุรี
78พระกฤตวัฒน์แจ่มใสกนฺตสีโลวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
79พระภาคภูมิแสวงศิลป์สมจิตฺโตวัดบางม่วงคณะจังหวัดนนทบุรี
80พระปิยะเดชโกญจนาทจกฺกวโรวัดปรางค์หลวงคณะจังหวัดนนทบุรี
81พระปรมิณโคกเทียนเมธิโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
82สามเณรเฉลิมศักดิ์โพธิ์ทอง-วัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
83พระกมลเทพโพอุดมฐิติโกวัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี
84พระสุพจน์โสภาวันดีวิทูโรวัดสังวรพิมลไพบูลย์คณะจังหวัดนนทบุรี
85พระสุธนัยโอสถสุเมธโสวัดต้นเชือกคณะจังหวัดนนทบุรี
86สามเณรทรงวุฒิไวยุวัฒน์-วัดส้มเกลี้ยงคณะจังหวัดนนทบุรี