รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๑ - วัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 122 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพวิทย์สหพงศ์โยธินอติเมโธวัดบางโพธิ์ในคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระณรงค์ศักดิ์ชาญชัยกนฺตวณฺโณวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระขจรเกียรติเจริญผลเขมนนฺโทวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระอรรถพลปัญญาสิริปญฺโญวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพิเชษฐ์ศิริชัยวัจนเดชาวรปญฺโญวัดโสภารามคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระเกรียงศักดิ์เทียนกระจ่างกิตฺติคุโณวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระเจษฎาภรณ์ควรนิยมยุตฺตธมฺโมวัดฉางคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระครินทร์ทวีวิตยารักษ์ฐิตเมโธวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระอานนท์ภูมิชัยอภินนฺโทวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระพิสิษฐ์รวยทรัพย์สุมงคโลวัดโพธิ์เลื่อนคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระปัญญาวันทาปญฺญาธโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระติณห์พศฝอยฝนจินฺตามโยวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระบุญช่วยบุญทองสัทธาธิโกวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระอัมพรสินอยู่จิตฺตสุโภวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสมศักดิ์ขันทองปุญฺญกาโมวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระภิรมย์พรสอนพงษ์เขมจาโรวัดบางหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระเกษมสมรูปกิตฺติสาโรวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระสิทธิพลภู่ศรีทองธมฺมทีโปวัดราษฎร์ศรัทธาทำคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระวรพจน์สาธิตวรรธนะคุณํกโรวัดบางเดื่อคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระกิตติสอนสิทธิ์สีลสํวโรวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระบรรชาสมมัคคีอธิปญฺโญวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสมพงษ์ร่วมใจรตนโชโตวัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
23สามเณรพัชรพลเขมาสิทธิ์วัดน้ำวนคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระศุภชีพช่อปทุมมาเมธิโนวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระศุภกิตติ์หาญเกื้อกูลสุจิตฺโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระทิวากรหวังสุขปภากโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระชลสิทธิ์ทองคำกิตฺติสาโรวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระณัฏฐากรวงค์เกษรภูริจิตฺโตวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระศุภณัฐดอกแย้มภูริสีโลวัดไพร่ฟ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระภาณุพงศ์อ่างหิรัญภทฺทปรกฺกโมวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระพัณธวิศพิจารณ์สรรค์ฐานสมฺปนฺโนวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระปริญญาเสียงประเสริฐภูมิวรปญฺโญวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระนันทวัฒน์กลิ่นนิ่มนวลกิตฺติธรปญฺโญวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระกฤตวิทย์กุลเสืออติภทฺทปญฺโญวัดหนองปรงคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระสมจิตร์ชุ่มน้อยกตปญฺโญวัดนันทวันปัญญารามคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระธนาวุธอร่ามเจริญฐานุตฺตโรวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระอธิเมศร์ศิระณธีโรจน์อธิปญฺโญวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระธนวัฒน์กิจเมธีสุมงฺคโลวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระกรกชรำพรรณกตปุญฺโญวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระกฤษกรพลสมัครกิตฺติปญฺโญวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระร้อยตรี เจษฎาบัวคำศรีชยาภินนฺโทวัดชินวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระกิตติเมืองเฉลิมสุภกิจฺโจวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระวิสุทธิลักษณ์จันตะโสฐิตคุโณวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสมใจแย้มไสวปภสฺสโรวัดตลาดเหนือคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระวัฒนาวงศ์แข่งขันกิจสุภทฺโทวัดตลาดใต้คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระชยุตพลกลีบเมฆญานวโรวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระชาญณรงค์บุตรเวชฐิติโกวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระทองแท้อ่อนสอาดตนฺติปาโลวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระธีรเชษฐ์ผลบริบูรณ์จนฺทโกวัดบางนางบุญคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระเดชชัยวังสุขกิตฺติสาโรวัดป่ากลางทุ่งคณะจังหวัดปทุมธานี