รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๒ - วัดบ้านพร้าวนอก
ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมใจดอกละมุดสจฺจวโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
2พระศราวุฒิผ่องผุดคุณวีโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสิทธิชัยผ่องผุดคุณวโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
4พระธนกรบินอาวังฉนฺทกาโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
5พระทวีชัยลาวลายจารุธมฺโมวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
6พระปณคมอสุธี ณ อยุธยาสาทโรวัดสุราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดปทุมธานี
7พระอาชัชณีธรรมทานสุภโรวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระสิทธิโชคทองบุญเหลือสุชาโตวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระสามารถธิบดีโอภาโสวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระวุฒิภัทรธรรมวุฒาโชตโกวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระเศกสิทธิ์เกิดพิทักษ์กมโลวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระสุชาติถาพิทักษ์เสรีเมธิโกวัดบางเตยกลางคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระศุภโชคมั่งมีสุภทฺโทวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระอาทิตย์ธรรมเที่ยงอธิวโรวัดบางเตยในคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระณรงค์ฤทธิ์ศรีตานนท์สิริธมฺโมวัดดอกไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
16พระอภิรักษ์จรเสถียรจิตฺตปญฺโญวัดดอกไม้คณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธนนชัยหนูอิ่มจิตฺตคุตโตวัดสะแกคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระปฏิภานน่วมปฐมจารุวณฺโณวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
19พระธราทรกระทุ่มนัดอธิปญฺโญวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
20พระฉัตรมงคลแสนมนตรีอภินนฺโทวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
21พระธีรภพลือวิเศษไพบูลย์สนฺตจิตโตวัดสิงห์คณะจังหวัดปทุมธานี
22พระอานันต์เผือกบัวรกฺขิโตวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระทรงศักดิ์แซ่โง้วฐิตคุโณวัดแจ้งคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระภิญโญสิงห์ห่วงพุทฺธิธมฺโมวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระนครสิงห์ห่วงสีลเตโชวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระจินท้าวทองอชิโตวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระทองเบิ้มสร้อยเสือกนฺตสีโลวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระเฉลิมรัตน์เสนถมภทฺทโกวัดกร่างคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระอนุรักษ์เจริญรอดสุธีโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระเกียรติศักดิ์กรานวงษ์เขมจาโรวัดบางนาคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระเอกภพมูลทองจันทร์ภูริปญฺโญวัดเชิงท่าคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระเจษฎาแสงตะวันญาณธีโรวัดสหราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระราเชนทร์เขียวฉอุ่มอภิสฺสโรวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระพัฒนพนธ์นามวงษ์วรธมฺโมวัดไก่เตี้ยคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระคุณากรฝอยฝนเมตฺติโกวัดบัวทองคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระภานุพงศ์ผลเหมภทฺทาจาโรวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระภูมิพัฒน์พรรณรินทร์ภูริวฑฺฒโนวัดถั่วทองคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระณัฐพลพะลายะสุตฐานรโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระปฎิพัทธ์แซ่เฮงฐิติโกวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระธรวัฒน์บุญไทยขนฺติจิตฺโตวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระวรพลดำกล่ำคุณากโรวัดคลองขุดคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระประทีปสมบุญเปล่งปภาโตวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระพชรพลแจ้งจิตพลสมฺปณฺโณวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
44พระณัทภพมิ่งมานพโกวิโทวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
45พระภูมิพัฒน์เดชพิพัฒน์โสภณสจฺจวโรวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
46พระชิตณรงค์สลักคำสุเมโธวัดตระพังคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระภูริชนิกะดานนท์ภูริชโยวัดบ้านพร้าวนอกคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระเจษฎาอาคมนันท์ฐานธมฺโมวัดบ้านพร้าวในคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระมหกรพรเกรียงไกรขนฺติโกวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระฉินณทรัพย์สุขถมยาอาภสฺสโรวัดบัวหลวงคณะจังหวัดปทุมธานี