รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๓ - วัดบัวแก้วเกษร
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 120 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรัตถาจามะรีกิตฺติปาโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระกฤตพัฒน์สิงห์โตจิตฺตวํโสวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระสหรัฐองคศิลป์ปิยสีโลวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระชินกรหมื่อกากมฺมสุโภวัดบัวแก้วเกษรคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระจันทร์ยีวิริยปาโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระวัชรินทร์ยุบลพาศอนุภทฺโทวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระSOVANNARAKEOปญฺญาปทีโปวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระชูศักดิ์แทนอ่วมฐิตธมฺโมวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระวิตยืบวฒนปฺปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
10พระอภิชัยเจิมศรีสิริชโยวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระศิวะชัยว่องไวพลปญฺโญวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระวิวัฒน์คำใสปภาธีโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระชัยมงคลเขียวบำรุงญาณกาโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระธนาธิปสุขเนตรปหฎฺฐธมฺโมวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระธณวรรธณ์ณุคามาศนาถธมฺโมวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระเทพประทานละมูลฐานทินฺโนวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระชยพลปานรักษาเขมพโลวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระเฉง วินวีนทวิวโรวัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
19สามเณรกุสละ-วัดบ่อทองคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระหาญVicintaญาณธมฺโมวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระDao-Kawvidaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระคำKuwairaคุเวโรวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระวันNandobhasaนนฺโทภาโสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระJan-Sandadikaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
25พระChheangSeakDhammajotatheroวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระChannaAnSilasampannoวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระSokcheaKongPannapadipoวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระฎีกาโพธิ์พันธ์ฐิตลาโภวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
29สามเณรLainVimalaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
30สามเณรSengNyarnidaวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
31สามเณรสิทธิชัยไต่จันทร์วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูรคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระปาฏิหาริย์อรุโณรสฐานธมฺโมวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระประสงค์ท่าฉลาดธีรคุโณวัดป่าปทุมรัฐคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระธนกรมาดาเบนทร์ธนกโรวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระกิตติธรรมเฉลิมสุขญาณธโรวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวิโรจน์เรียงคำจารุธมฺโมวัดบ่อเงินคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระวีรภัทรไตรรัตน์ถิรธมฺโมวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระมนัสบุญคงสุขิโตวัดเจดีย์หอยคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระณัฐวุฒิถนอมจิตรอุตฺตรภทฺโทวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระสมโภชโสภากิตฺติโกวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระธนพลเพไรธนพโลวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระณัฐพนธ์ปานเสียงสุมโนวัดลำมหาเมฆคณะจังหวัดปทุมธานี
43พระปภาวิชญ์ฟักเจริญปภาวิชฺโชวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
44พระสารสินรัตนสีหภูมิปภสฺสโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเสาวนะแสงเนตรสจฺจาโรวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระภาณุพงษ์เหมือนรักษาภณฺธธโญวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
47พระอิทธิวัฒน์แซ่อั๊งอิทฺธิเตโชวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
48พระทศพรคลังสมบูรณ์เขมวํโสวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
49พระสรวิชญ์ลำกะอาภสฺสโรวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระวัชรพงษ์ใจเกื้อธมฺมพโลวัดจันทารามคณะจังหวัดปทุมธานี