รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวิษณุแพงสอนวิสุทฺโธวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
2พระชูชาติเลื่อนเพ็ชร์สุชาโตวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
3พระพ.อ.อ. นำพลแสงจันทร์จตฺตมโลวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
4พระพ.อ.อ. ธวัชชัยเถื่อนหงษาอนุตฺตโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
5พระพ.อ.ท. ปัณณวิชญ์เข้มดิกุลปญฺญาวโรวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
6พระจ.ท. ชัยณรงค์ชำนาญประดิษฐ์กุลอุทโยวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
7พระจ.อ. กฤษณะชูชีพอรุโณวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
8พระพ.อ.อ. วีระพงษ์ปิ่นเพชรจิรสุโภวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
9พระอัมรินทร์เกรียงเกร็ดนรินฺโทวัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
10สามเณรภูริพัฒน์สันทัด-วัดลาดสนุ่นคณะจังหวัดปทุมธานี
11พระมนตรีสีห่มจันทร์ฐิติสมฺปนฺโนวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
12พระศิวัชปัญญาใสสิริธโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
13พระนวพลงามสมพรอติพโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
14พระยงยุทธประทุมติกฺขวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
15พระสงวนพงศ์ประทุมกิตติปาโลวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
16พระรัชพงศ์แจ้งถิ่นทตฺตวณฺโณวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
17พระธนาคารนะหุตานนท์อติวีโรวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
18พระอัษฎายุธผลอำไพภทฺราวุโธวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
19พระสุทธิราชแสงแป้นสทฺธาธิโกวัดโพสพผลเจริญคณะจังหวัดปทุมธานี
20พระธนกฤตสิริกุลโพธิทองสนฺตมโนวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
21พระธนะศักดิ์ชนะไชยมหาวีโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
22พระสมเกียรติจันทร์โพธิ์ภทฺทโกวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
23พระศรุตภูฮงรติโกวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
24พระอนันตชัยโพธิ์ประยูรอนุตฺตโรวัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
25สามเณรอัครพลวรรณุลัย-วัดประยูรธรรมารามคณะจังหวัดปทุมธานี
26พระวรุตม์ไพรศรปิยวณฺโณวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
27พระอาทิตย์ระเบียบดีอธิปญฺโญวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
28พระณฐารินทร์ศรีอยู่เดิมฐิตสทฺโธวัดซอยสามัคคีคณะจังหวัดปทุมธานี
29พระประวิทย์เจือจันทร์สิริภทฺโทวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
30พระศักดิ์ดาเนตรทิพย์ชุติปญฺโญวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
31พระพุฒินาทคร่ำในเมืองวรญาโณวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
32พระปริยกรสมบูรณ์ปิยธมฺโมวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
33พระฐิติพลศรีจันทร์อติพโลวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
34พระธีรพัฒน์สืบสายอุปสนฺโตวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
35พระพงค์พัทธ์ชูแก้วปุณฺณวุฑฺโฒวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
36พระวิศรุตใจกาวินอคฺคปญฺโญวัดคลองชันคณะจังหวัดปทุมธานี
37พระณัฐพลภาสะฐิติกนฺตวีโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
38พระรังสรรค์หวังเจริญชินวโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
39พระภรัณยูดาวกรงแก้วฐิตสาโรวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
40พระบุญช่วยรอดอุไรภทฺทโกวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
41พระพชรพลพิทยะวงศ์กตคุโณวัดแจ้งลำหินคณะจังหวัดปทุมธานี
42พระสินธุเจริญวงศ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
43พระประมวลอ่อนศรีถิรธมฺโมวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
44พระลาภิศเขียวโสภณฐิตสีโลวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
45พระเจริญรัตน์คร้ามคงวงษ์เขมรตโนวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
46พระกิตติศักดิ์สิงห์เหลือสิริสกฺโกวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
47พระฉัตรชัยประจักษ์จิตรธีรชโยวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
48พระวุฒิภัทรแสงฤทธิ์อติภทฺโทวัดกลางคลองสี่คณะจังหวัดปทุมธานี
49พระปฏิภาณสิทธิเวชวิชฺชาธโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี
50พระกวินทร์อร่ามรสฐานวีโรวัดสายไหมคณะจังหวัดปทุมธานี