รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี  ภาค ๑
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๐๓๐๐๕ - วัดสายไหม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

แสดง 101 ถึง 126 จาก 126 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
101พระอาทิตย์รุ่งสว่างอาทิจฺโจวัดนาป่าพงคณะจังหวัดปทุมธานี
102พระธิติวุฒิจารุธมฺโมบุตรใสวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
103พระวิษณุทองตุ้มจิตฺตทนฺโตวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
104พระสุชาติจินเจนจตฺตมโลวัดใหม่กลางคลองสิบคณะจังหวัดปทุมธานี
105พระณัฐพลกลับสงเคราะห์ปภาโตวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
106พระคุณากรกงแก้วปิยสีโลวัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
107สามเณรไชยพัฒน์เผ่าบริบูรณ์-วัดพิรุณศาสตร์คณะจังหวัดปทุมธานี
108พระอัมพรเมฆฟักกนฺตวณฺโณวัดทำเลทองคณะจังหวัดปทุมธานี
109พระไมตรีคุณโทชยวุฑฺโฒวัดทำเลทองคณะจังหวัดปทุมธานี
110พระพัฒนโชคนนทะชาติสุธมฺโมวัดป่าเจริญราชคณะจังหวัดปทุมธานี
111พระประสิทธิ์แม้นใจดีฐิตคุโณวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
112พระสิทธิโชคชมไทยกมโลวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
113พระณัฐพลบุญนิ่มสิริภทฺโทวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามคณะจังหวัดปทุมธานี
114พระฐิติกรสร้อยสูงเนินฐิตคุโณวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
115พระชัยวัฒน์มิ่งเหล็กกนฺตสีโลวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
116พระทำนองแจ้งสว่างอธิปญฺโญวัดโสภณารามคณะจังหวัดปทุมธานี
117พระสุทธิพงษ์ฟักสมบูรณ์อนุตฺตโรวัดชัยมังคลารามคณะจังหวัดปทุมธานี
118พระสุทันกลิ่นจันทร์สุทนฺโตวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
119พระมนตรีแซ่เจียมวิจาโรวัดพืชอุดมคณะจังหวัดปทุมธานี
120พระธีรพลแก่นแก้วขนฺติพโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
121พระปิยณัติดีเลิศทีปงฺกโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
122พระนิธิธรรมศิริสุชาโตวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
123พระศุภกิจเนตรลักษณ์ธมฺมธโรวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
124พระมงคลวัฒน์แสนกล้าปุญฺญกาโมวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
125พระส.อ. วัชรพลบุญลิ้มกนฺตสีโลวัดมงคลรัตน์คณะจังหวัดปทุมธานี
126พระธวัชชัยเครือโชติกนฺตสีโลวัดทศทิศารามคณะจังหวัดปทุมธานี