รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธัญญาหวลอาลัยอคฺคปญฺโญวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระอาทิตย์บัวบานอกิญฺจโนวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระปัญญวิชย์แก้วเกษการณ์ปญฺญาวชิโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระนครินทร์ครุธพันธ์วิริโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระปฏิภาณอุดมลาภอาภากโรวัดธรรมโฆษกคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระพรพลสมถะธัญกรณ์จารุวณฺโณวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระนันทกรอัมรนันท์ยติธมฺโมวัดเนินเหล็กคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระจรัญโชติศรีสุภาจาโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระมงคลการะสิริวณฺโณวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระฉันทวัฒน์เส็งหะพันธุ์ปญฺญาวชิโรวัดวังปลากดคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระสมศักดิ์วินิจสรอตฺถโกวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระจิรายุหัฐบูรณ์จนฺทโชโตวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระกัมปนาทจำนงค์ธีรปญฺโญวัดหนองโพธิ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระธีระพงศ์นกทนงค์โชติปญฺโญวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระณัฐพลคำแสงอุปสนฺโตวัดหนองหญ้านางคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระธะเนตร์ไทยวัฒนะฐิตญาโณวัดเขาพะแวงคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระนพพลเฉลยญาณสนฺตจิตโตวัดบุญลือคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระอาคมโคกบัวอคฺคธมฺโมวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระเผ่าศรีโพธาธนปญฺโญวัดคลองหินคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระกรวิชญ์ไวกสิกรณ์พลวิชฺโชวัดศรีประมุขคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระสัมพันธ์โกลาหะนะฐิติญาโณวัดหนองพังค่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระบุญยืนเพียรธัญญะปชฺโชโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระวิชัยเมฆาธรรมสุธมฺมเตชธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระเจษฏาโคตรธรรมกุสลจิตฺโตวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี