รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๑ - วัดอมฤตวารี
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฏิภาณอุดมลาภอาภากโรวัดธรรมโฆษกคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระวีระศักดิ์จันทร์กรวีรสกฺโกวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระเจษฏาโคตรธรรมกุสลจิตฺโตวัดพิชัยปุรณารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระยุรนันท์เมณกูลฐานวโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระณัฐภัทรจำปาภทฺทธีโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
6สามเณรพนาจะมุ้งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7สามเณรพาสุกรีไร้โจวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
8สามเณรพิชิตงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
9สามเณรสิทธินนท์แซ่เฮ่อวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
10สามเณรโสดาบันงามยิ่งวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11สามเณรอานนประจำพรรควัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
12สามเณรวุฒิชัยแป้นเงินวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระสันติชัยบัวอุไรสนฺติกโรวัดมณีสถิตกปิฏฐารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระกิตติพงศ์ยอดนาคสีลสุทฺโธวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระโยธินคงคาวฑฺฒโนวัดหลวงราชาวาสคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระพัลลภฤกษ์วิเชียรปุญญวลฺลโภวัดใหม่จันทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระธัญญาหวลอาลัยอคฺคปญฺโญวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระอาทิตย์บัวบานอกิญฺจโนวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระขนิฐสดิษสรขนฺติวโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระวัฒนาชมมะลิสุภกิจฺโจวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระปัญญวิชย์แก้วเกษการณ์ปญฺญาวชิโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระอนุวัฒน์คล้ายหัดจนฺทสาโรวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระนครินทร์ครุธพันธ์วิริโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระสนามทวีทาอนามโยวัดอมฤตวารีคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระดิชวัฒน์วงศ์วิริยเมธีสุธมฺมชุตินฺธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระวิชัยเมฆาธรรมสุธมฺมเตชธโรวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระจิรัฎฐ์ธนโพธิ์วงศาสุธมฺมอนิญฺชิโตวัดจันทาราม (ท่าซุง)คณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระวิณัตภูศรีจิตฺตนนฺโทวัดสังกัสรัตนคีรีคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระเอกลักษณ์วัฒนวิกย์กิจกตธมฺโมวัดจักษาภัทรารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระสมศักดิ์เจริญวงษ์สมสโกวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระปรัญชัยจุฬานนท์ธรชโยวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระภานุพงศ์เปรมจิตรสุภวํโสวัดเนินตูมคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระสำอางค์ห้อยมาลาปภากโรวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระจิรวัฒน์ต่วนพิมายกิตฺติวฑฺฒโนวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระมงคลเพชรรัตน์มงฺคลธมฺโมวัดบางกุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระธงไชยวรรณฉวีปิยสีโลวัดภูมิธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระรุจิกรทวีรักษ์อุทยกโรวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระวันเฉลิมแก้ววิเชียรปุญฺญมงฺคโลวัดอุโปสถารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระวิริยะสวัสดีปภากโรวัดดอนขวางคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระทรงพลก้อนนาคสิริภทฺโทวัดหนองสลิดคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระณัฐวุฒิพินผ่องญานพโลวัดเกาะเทโพคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระบุญยืนเพียรธัญญะปชฺโชโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระวัชรินทร์คล้ายเดชจตฺตวีโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระธนวรรธน์พรมกล่ำธนปญฺโญวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระวีระพงศ์ปรีเปรมสุเมโธวัดคลองเคียนคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระธนะศักดิ์วรศิริฑีฆวโรวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระวิบูลย์ศักดิ์กาญจนาจารุวณฺโณวัดเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระนันทกรอัมรนันท์ยติธมฺโมวัดเนินเหล็กคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระทักดนัยษ์สุดสอาดคุณวโรวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระทยากรศรีเหราวราโภวัดหนองเต่าคณะจังหวัดอุทัยธานี