รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสนมพลพัฒน์ปคุโณวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระพรชอำพลกนฺตวณฺโณวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระกฤษฎาสีขำฐิตญาโณวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระมนัสกิ่งสกลปิยธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระมนัสใบหมากฐิตสํวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระมานิตย์เสมากูลโชติปญฺโญวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระวรวุฒิรามัญพงษ์ฐิตธมฺโมวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระวันชนะอินเม้าปญฺญาวโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระวิชัยรักษาจนฺทธมฺโมวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระวิสิทธิศักดิ์แสงฟ้าติกฺขปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระศรุตนาคทั่งปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระศิรัสพลวราโภภูริปญฺโญวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระพิบูลย์การักษ์ปริปุณฺโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระสมหมายทองแฉล้มอธิปญฺโญวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระสิทธิเดชเทียมจันทร์เหมวณฺโณวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระหนึ่งเศรษฐพงษ์ปญฺญาวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระหมากเหมะฐานวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระอมรเทพทองอินทร์เตชวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระอาทิตย์แข็งกสิกิจอาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระอเนกภาชนะปรีดาสุจิตฺโตวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระเกษมสันต์จูสิงห์ขนฺติธโรวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระเธียรวิทว์พิลาออนถิรปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระไพบูลย์ไทยขำวราโภวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระพงษ์ศักดิ์ดาวเรืองสุมงฺคโลวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระกิตติพงษ์สุวรรณพยัคฆ์เขมโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระกิติภพเหมือนทองเหมวณฺโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระจักรกฤษณ์พูลเพิ่มกิตฺติวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระจำลองเชิดชูพันธุ์ปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระจิณกรสดสีอภโยวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระจีระวัฒน์โคตรพัฒน์ปญฺญาทีโปวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระฉันทวัฒน์บุญสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระชลธีอาจโยธาสุหชฺโชวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระณัฐพลสะอาดอคฺคธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระถวิลศรีเพ็งฐานุตฺตโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระทนงชลยาโสภาฐานวีโรวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระธนธรณ์สุจริตจันทร์สุภโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระนพน้อยทองประไพพักตร์ถิรจิตฺโตวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระนัฐพงษ์แก้วเกษการณ์อาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระปราโมทย์ลำภาปญฺญาวชิโรวัดดงพิกุลคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระพงศกรชูโตศรีปภากโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระพงษ์พัฒน์ทัดศรีอภิปุญฺโญวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระพยุงศักดิ์บุญเกตุวรปญฺโญวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
44สามเณรธนกฤตโชติอมรธรรมวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
45สามเณรสมพรโชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
46สามเณรธนภัทรเสรีสุขโสภาวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
47สามเณรสุคนธ์โชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
48สามเณรวิทวัสไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
49สามเณรเตวิไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี