รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๒ - วัดทัพทันวัฒนาราม
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมหมายทองแฉล้มอธิปญฺโญวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระมนัสกิ่งสกลปิยธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระมนัสใบหมากฐิตสํวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระมานิตย์เสมากูลโชติปญฺโญวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระวรวุฒิรามัญพงษ์ฐิตธมฺโมวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระวันชนะอินเม้าปญฺญาวโรวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระวิชัยรักษาจนฺทธมฺโมวัดโป่งเก้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
8สามเณรวิทวัสไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระวิสิทธิศักดิ์แสงฟ้าติกฺขปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระศรุตนาคทั่งปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระศิรัสพลวราโภภูริปญฺโญวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระสนมพลพัฒน์ปคุโณวัดหนองกระดี่นอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
13สามเณรสมพรโชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระพิบูลย์การักษ์ปริปุณฺโณวัดเขาน้อย (บน)คณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระสิทธิเดชเทียมจันทร์เหมวณฺโณวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
16สามเณรสุคนธ์โชติรสอนุตรกุลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระหนึ่งเศรษฐพงษ์ปญฺญาวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระหมากเหมะฐานวโรวัดสวนขวัญคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระอมรเทพทองอินทร์เตชวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระอาทิตย์แข็งกสิกิจอาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระอเนกภาชนะปรีดาสุจิตฺโตวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระเกษมสันต์จูสิงห์ขนฺติธโรวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
23สามเณรเตวิไพรกุลนิรพลวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระเธียรวิทว์พิลาออนถิรปญฺโญวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระไพบูลย์ไทยขำวราโภวัดหนองเรือโกลนคณะจังหวัดอุทัยธานี
26สามเณรธนกฤตโชติอมรธรรมวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระกิตติพงษ์สุวรรณพยัคฆ์เขมโกวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระกิติภพเหมือนทองเหมวณฺโณวัดมะเดื่อคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระจักรกฤษณ์พูลเพิ่มกิตฺติวณฺโณวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระจำลองเชิดชูพันธุ์ปภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระจิณกรสดสีอภโยวัดหนองเป็ดก่าคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระจีระวัฒน์โคตรพัฒน์ปญฺญาทีโปวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระฉันทวัฒน์บุญสิงห์ปญฺญาวโรวัดหนองมะเขือคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระชลธีอาจโยธาสุหชฺโชวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระณัฐพลสะอาดอคฺคธมฺโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระถวิลศรีเพ็งฐานุตฺตโมวัดหนองกระดี่คณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระทนงชลยาโสภาฐานวีโรวัดเพชรกาฬสินธุ์คณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระกฤษฎาสีขำฐิตญาโณวัดวังสาริกาคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระธนธรณ์สุจริตจันทร์สุภโรวัดเขาปฐวีคณะจังหวัดอุทัยธานี
40สามเณรธนภัทรเสรีสุขโสภาวัดหนองขนากคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระนพน้อยทองประไพพักตร์ถิรจิตฺโตวัดผาลาดธารารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระนัฐพงษ์แก้วเกษการณ์อาภสฺสโรวัดตลุกดู่คณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระประทีปศิริพยัคฆ์อาทโรวัดหนองขุยคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระปราโมทย์ลำภาปญฺญาวชิโรวัดดงพิกุลคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระพงศกรชูโตศรีปภากโรวัดทัพทันวัฒนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระพงษ์พัฒน์ทัดศรีอภิปุญฺโญวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระพงษ์ศักดิ์ดาวเรืองสุมงฺคโลวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระพยุงศักดิ์บุญเกตุวรปญฺโญวัดทุ่งนาไทยคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระพรชอำพลกนฺตวณฺโณวัดหนองสระคณะจังหวัดอุทัยธานี