รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๓ - วัดบ้านไร่
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 84 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนเรศภู่สอนนรินฺโทวัดหนองแกสามัคคีคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระสายชลแหยมประเสริฐจรณธมฺโมวัดหนองหูลิงคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระศักดาขุนทองขนฺติพโลวัดหนองหูลิงคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระวรวุธบุตรศรีสุจิตฺโตวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระธนทรัพย์หอมชื่นกิตฺติปญฺโญวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระสุขสันต์โมรานอกวิสุทฺโธวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระบุญชันเมืองช้างโฆสนาโมวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระเพ็ญกาฬภักดีกตปุญฺโญวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระบุญมีกาฬภักดีอภโยวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระอุดมศักดิ์แก้วภาอุทโยวัดหนองไม้แก่นคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระวศินดอนแนไพรธมฺมวโรวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระมงคลคล้ายสุทธิ์ฐิติโกวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระสมพงษ์ม่วงงามเปมสีโลวัดบ้านจันคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระวีรชนขุนพิลึกอธิปญฺโถวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระกิตติชัยเอี่ยมสะอาดมุนิจโรวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระทิวาการภักดีสุเมโธวัดสาลวนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระธรรมรงณ์ศรีบุญนาคโรจโนวัดทัพเจริญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระประทานหอรดีเตชพโลวัดทัพเจริญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระระพีเหม็งศรีธมฺมธโรวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระสินว่องดีสีสวยโสภนจิตฺวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระจักรกฤษภูฆังจกฺกธมฺโมวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระเกรียงไกรกร่างปรีชากนฺตสีโลวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระอนุวัฒน์ปานทรัพย์ธมฺมรโตวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระสุนทรอินทร์กลัดมุธิโตวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระโอภาสกาฬภักดีโอภาโสวัดหนองบ่มกล้วยคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระคมสรรค์แก้วตอจิตฺตสโภวัดพุกร่างคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระธวัชสีดำธมฺมิโกวัดพุกร่างคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระสมจิตรคำมงคลจิรวํโสวัดบ้านจันคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระอธิวัฒน์หมั่นเขตกิจสุมิตฺโตวัดป่าสักทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระจรรญยวรรธน์อารมย์ดีรตนาโภวัดป่าสักทองคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระณัฐกรณ์วรยศนรินฺโทวัดผาทั่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระพัสกรล้อมวงษ์อาทิจฺจวํโสวัดห้วยแห้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระกิตติศักดิ์สว่างดาวฐิตสทฺโธวัดเมืองการุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระวุฒิชัยน้อยสกุลชุตินฺโธวัดเมืองการุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระวรเมธเข็มเงินนิทฺทโรวัดเมืองการุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระสัจกุลปิยาโยคจตฺตมโลวัดเมืองการุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระชนาสินบัวสายสนฺตมโนวัดเมืองการุ้งคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระชูเกียรติหล่อรังสีภูริปญฺโญวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระอัคราวัฒน์ลิ้มอิ่มรตนวณฺโณวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระวิรธิกรณ์วะสีชินวโรวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระธีระพลสายทองจารุวณฺโณวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระบุญฤทธิ์เฉลิมชาติปิยสีโลวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระชัชชัยจิระดิษฐขนฺติจิตฺโตวัดเจ้าวัดคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระปิยมินทร์โกมินทร์สปฺปญฺโญวัดเจ้าวัดคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระวิเชียนแป้นห้วยกิตฺติธโรวัดเจ้าวัดคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระภานุวัฒน์ภู่มาลัยจนฺทปญฺโญวัดเจ้าวัดคณะจังหวัดอุทัยธานี
47พระภานุเดชคำภาศักดิ์เตชลาโลวัดบ้านบุ่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
48พระอรรถพลชื่อสัตย์อธิจิตฺโตวัดบ้านบุ่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
49พระเอ็มปาระวัฒณ์สุคณฺโทวัดบ้านบุ่งคณะจังหวัดอุทัยธานี
50พระอริยะทรัพย์ประเสริฐธมฺมวโรวัดทองหลางคณะจังหวัดอุทัยธานี