รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๑๑๐๐๗ - วัดหนองขุนชาติ
ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชายหอมเจริญปณฺนภาโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดอุทัยธานี
2พระชรินทร์มากมีวชิรญาโณวัดวังบรเพชรคณะจังหวัดอุทัยธานี
3พระวีนัสอ่อนสุระทุมมนาโปวัดวังบรเพชรคณะจังหวัดอุทัยธานี
4พระชัยมงคลดำนิลสุเมโธวัดวังบรเพชรคณะจังหวัดอุทัยธานี
5พระณัฐพงศ์นาคหัสดีฐานสมฺปนฺโนวัดวังบรเพชรคณะจังหวัดอุทัยธานี
6พระรังสรรค์อนุสรณ์ฐานธมฺโมวัดหนองยางคณะจังหวัดอุทัยธานี
7พระปัญญพัฒน์ศรีสมเภาสิริธมฺโมวัดหนองยางคณะจังหวัดอุทัยธานี
8พระปิยวัฒน์เหมะกลฺยาณธมฺโมวัดหนองยางคณะจังหวัดอุทัยธานี
9พระพงศธรไผ่พงษ์ปญฺญาวโรวัดหนองยางคณะจังหวัดอุทัยธานี
10พระวีระเชษฐ์จงเกษกรณ์วีรเตโชวัดโรจนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
11พระทศพลสวัสดีทสพโลวัดโรจนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
12พระพีรพัฒน์จันทสรปญฺญาภรโณวัดโรจนารามคณะจังหวัดอุทัยธานี
13พระณัฐพลถิระการณฎฺฐพโลวัดหนองมะกอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
14พระวุฒิชัยมั่นคงสุตวุฒฺชโยวัดหนองมะกอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
15พระคณิศรปิ่นจันทร์สุตคนิสโรวัดหนองมะกอกคณะจังหวัดอุทัยธานี
16พระชูศักดิ์วัดเปรียวพงษ์ปญฺญาธโรวัดห้วยพระจันทร์คณะจังหวัดอุทัยธานี
17พระดุสิตทรงรัตน์จารุธมฺโมวัดห้วยพระจันทร์คณะจังหวัดอุทัยธานี
18พระศุภกิจอ่อนผางสุภกิจฺโธวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
19พระชุติพงศ์สระทองทาจนฺทวํโสวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
20พระพงษ์ศักดิ์อัฒรัตติฉนทธมฺโมวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
21พระธนกรสาระสุวรรณ์สารสุวณฺโณวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
22พระวัชรพงศ์พุ่มสำเนียงธมฺมวโรวัดบ้านใหม่คณะจังหวัดอุทัยธานี
23พระบุญยังภาคโพสนฺตมโนวัดหัวเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
24พระอฑิเสฏฐ์บุตรสิงห์สุจิตฺโตวัดหัวเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
25พระประวิทย์เปรมทองปิยธมฺโมวัดหัวเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
26พระวสันต์ชุ่มอิ่มสุขิโตวัดหัวเมืองคณะจังหวัดอุทัยธานี
27พระสังคมบุญมาอภินนฺโทวัดห้วยขานางคณะจังหวัดอุทัยธานี
28พระต่อพงศ์ยิ้มหนองเต่าเตชพโลวัดห้วยขานางคณะจังหวัดอุทัยธานี
29พระธนายุทธทองศรีธนปาโลวัดห้วยขานางคณะจังหวัดอุทัยธานี
30พระพรรษิษฐ์ศรีตะลาวยวุฑฺโฒวัดห้วยขานางคณะจังหวัดอุทัยธานี
31พระอำนาจขันทจันทร์สุทฺธิปภาโสวัดเขาน้อยคณะจังหวัดอุทัยธานี
32พระชาตรีสาระสุวรรณ์สารสุวณฺโณวัดเขาน้อยคณะจังหวัดอุทัยธานี
33พระเฉลิมชัยประสาทจิรวฑฺฒโนวัดเขาน้อยคณะจังหวัดอุทัยธานี
34พระวุฒิศักดิ์คชเคลื่อนยสวฑฺฒโนวัดถ้ำสนามบินคณะจังหวัดอุทัยธานี
35พระเนตรดีล้วนคุณงฺกโรวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดอุทัยธานี
36พระสมศักดิ์วงษ์ทีสมธมฺโมวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดอุทัยธานี
37พระพีระวัฒน์ภู่ลายญาณวุฑฺโฒวัดเทพนิมิตคณะจังหวัดอุทัยธานี
38พระกัญญาพุ่มทับทิมโสภณจิตฺโตวัดป่าเลาคณะจังหวัดอุทัยธานี
39พระปรัตถกรเศรษฐศรีอตฺถโกวิโทวัดป่าเลาคณะจังหวัดอุทัยธานี
40พระธรรมศักดิ์ปัญโญปญฺญาวชิโรวัดป่าเลาคณะจังหวัดอุทัยธานี
41พระญานวุฒิด้วงหนองบัวโชติญาโณวัดทุ่งนาคณะจังหวัดอุทัยธานี
42พระนพดลมาแก้วญาณวโรวัดทุ่งนาคณะจังหวัดอุทัยธานี
43พระสมชายดวงพรพลญาโณวัดทุ่งนาคณะจังหวัดอุทัยธานี
44พระยศกรงามแสงกิตฺติโสภโณวัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
45พระรังสรรค์อินทสิทธิ์อินฺทวีโรวัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
46พระไพโรจน์พิลึกฤเดชปฏิภาโรวัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
47สามเณรนทีว่องวิการณ์-วัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
48สามเณรรัตน์ติกาลกองมี-วัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
49สามเณรอธิภัทรหนูสวาด-วัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี
50สามเณรภัทรพลประสพเนตร์-วัดหนองขุนชาติคณะจังหวัดอุทัยธานี