รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๑ - วัดนอก
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 220 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฏิวัติชำนาญฐานจาโรวัดกลางคณะจังหวัดชลบุรี
2พระสุรนารถเนื่องจำนงค์ปญฺญาวุโธวัดกำแพงคณะจังหวัดชลบุรี
3พระกีรติเพิ่มทวีสิริภทฺโทวัดกำแพงคณะจังหวัดชลบุรี
4พระภูวดลบุญธรรมสุทฺธิมโนวัดเก่าโบราณคณะจังหวัดชลบุรี
5พระจิตตวัฒน์เชาว์ภาษีสุทฺธจิตฺโตวัดเก่าโบราณคณะจังหวัดชลบุรี
6พระชุมพลยุติธรรมชุติวณฺโณวัดโกมุทรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
7พระไตรทศบุญนาคมคุณกโรวัดโกมุทรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
8พระสุทธวีร์วงษ์ลีปริสุทิโธวัดโกมุทรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
9พระศรายุสแน่นหนาปสนฺโนวัดโกมุทรัตนารามคณะจังหวัดชลบุรี
10พระสันติจอมแปงปุญฺญกาโมวัดเขาเชิงเทียนเทพารามคณะจังหวัดชลบุรี
11พระเล็กทองประเสริฐกตสาโรวัดเขาเชิงเทียนเทพารามคณะจังหวัดชลบุรี
12พระชนะชัยน้ำใจมั่นฐิตธมฺโมวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
13พระนันทศักดิ์ตรียานนท์ฉนฺทธมฺโมวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
14พระนัทธพงศ์โชคสิริโยธินสีลสํวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
15พระศุภกันต์โตเปรมสิริมงฺคโลวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
16พระสุภมัยหลาบสุภาสิริสาโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชลบุรี
17พระกฤษณะวิถีธรรมสิริภทฺโทวัดเครือวัลย์คณะจังหวัดชลบุรี
18พระวัลลภเอ็มประโคนนฏฺฐิโกวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
19พระณัฐพลวุฒิศิริณฏฐพโลวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
20พระอัคสมินท์โรจน์ชวินอคฺคธมโมวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
21พระธารานุลักษณ์กมลเกรียงไกรอนาสโววัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
22พระสมชายแซ่ซีสุภโรวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
23พระวันชนะช่างเกวียนอชิโตวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
24พระธนันดรลิ้มภักดีธนนฺตโรวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
25พระอภิสิทธิ์เกษมกิจบัวทองภทฺทโกวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
26พระกฤษดาจันทร์หนูกตทีโปวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
27สามเณรกวินพัฒน์เทพปานวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
28สามเณรบุญกวีแสนทวีสุขวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
29สามเณรอนพัชร์สว่างเนตรวัดจรูญราษฎร์คณะจังหวัดชลบุรี
30พระสุเมธอ้ายจมสุเมโธวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
31พระสุชีพเพ็ชรพุมพวงสุชีโววัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
32พระเสกสรรเวทย์สุขุมวิมย์ฐานวโรวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
33พระณัฐนันท์โคษาสุชาโตวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
34พระศรัณย์ปกป้องสมาหิโตวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
35พระธีรวีร์ทองระอาธีรคุโณวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
36พระศิริรักเนื้อนาสิริธมฺโมวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
37พระธาดาอ่องเอิบธมฺมวํโสวัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
38พระอภิชาตกันทายวงอภิชฺชโววัดแจ้งเจริญดอนคณะจังหวัดชลบุรี
39พระสายันต์ไพเราะธมฺมปาโลวัดชมภูแก้วคณะจังหวัดชลบุรี
40พระรุ่งโรจน์ทินนารัตน์ธมฺมทินฺโนวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
41พระเสฏฐวุฒิธาราปญฺญาวุโธวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
42พระณัฐวัตรบุญญาพงศ์โฆสธมฺโมวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
43พระนิรุตน์คุ้มพงศ์อนุตฺตโรวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
44พระคุณานนท์ชมบุญสุนนฺโทวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
45พระบรรพตชาดีปณฺฑิโตวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
46พระสาณุพงศ์เหลืองอ่อนธมฺมรโตวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
47พระวัฒนชัยแจ่มจันทร์ตปธมฺโมวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
48พระธนณัฏฐวัฒน์เชียงเจริญฐานิโยวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
49พระวัชรพลวันเจริญเขมจาโรวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี
50พระกฤษณะเนื่องจำนงค์สิริธมฺโมวัดช่องมะเฟืองคณะจังหวัดชลบุรี