รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๒ - วัดโคกท่าเจริญ
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระรังสฤษฎ์สอนศิริญาณสาโรวัดแหลมแคคณะจังหวัดชลบุรี
2พระอนุวัตร์ทำอิฐ์อายุวฑฺโกวัดแหลมแคคณะจังหวัดชลบุรี
3พระรักษิตคุ้มญาติเตชปญฺโญวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
4พระสมศักดิ์คุ้มญาติกิติโยวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
5พระประดิษฐ์ทองหลอมฐิตสีโลวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดชลบุรี
6พระปรเมษฐ์ศิริสวัสดิ์ฉนฺทโกวัดพานทองคณะจังหวัดชลบุรี
7พระภพธรโบราณกุสโลวัดพานทองคณะจังหวัดชลบุรี
8พระสิทธิวัชทำเนาว์ปิยธมฺโมวัดพานทองคณะจังหวัดชลบุรี
9พระศรายุทธ์นามยาขนฺติมานภชฺชโรวัดอ้อมแก้วคณะจังหวัดชลบุรี
10พระสุรเดชระงับทุกข์เตชวโรวัดอ้อมแก้วคณะจังหวัดชลบุรี
11พระธนพลช่างเรือกณฺตวณฺโณวัดศรีประชารามคณะจังหวัดชลบุรี
12พระชยันต์พลพานน้อยฉนฺทกาโมวัดศรีประชารามคณะจังหวัดชลบุรี
13พระพิชิตชัยเกตุศิริอนุตฺตโรวัดศรีประชารามคณะจังหวัดชลบุรี
14พระพลวิทย์พนารินทร์อตฺถพโลวัดโคกท่าเจริญคณะจังหวัดชลบุรี
15พระภูวดลกาญจนาอตุโลวัดโคกท่าเจริญคณะจังหวัดชลบุรี
16พระสุรพงษ์ตันฮำปิยวณฺโณวัดบ้านไร่คณะจังหวัดชลบุรี
17พระพลพลค่อยชัยภูมิกนฺตวีโรวัดบ้านไร่คณะจังหวัดชลบุรี
18พระทินภัทรคูหะมณีจนฺทสาโรวัดบ้านไร่คณะจังหวัดชลบุรี
19พระฉัตรจงกลคงเผ่าพงษ์ขนฺติสาโรวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
20พระณัฐวุติศรีสอาดปิยธมฺโมวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
21พระจักรพันธ์นกเทศกนฺตวีโรวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
22พระภราดลไชยลังการเดชปญฺโญวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
23พระเอกชัยพุ่มศิริเตชวโรวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
24พระสหรัฐคุ้มภัยจารุธมฺโมวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
25พระชาญชัยคงถาวรยติกโรวัดหนองตำลึงคณะจังหวัดชลบุรี
26พระละมูลเสมพิมายจารุธมฺโมวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
27พระสมเกียรติอำพลปิยธมฺโมวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
28พระเอกพลเชื้อรามัญชาคโรวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
29พระอดิรุจสมประเสริฐอนาลโยวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
30พระนพดลศรีเรืองอรุโณวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
31พระปัญญาพลเหลืองอ่อนปญฺญาวโรวัดหนองกะขะคณะจังหวัดชลบุรี
32พระณรงค์รื่นเริงสำวโรวัดบ้านงิ้วคณะจังหวัดชลบุรี
33พระธนวัฒน์ไพรวัลย์ฐานวโรวัดบ้านงิ้วคณะจังหวัดชลบุรี
34พระณัฐนนท์ฤทธิ์งามธมฺมสาโรวัดบ้านงิ้วคณะจังหวัดชลบุรี
35พระเจริญแสงจริงปญฺญาสาโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดชลบุรี
36พระมิ้มเริ่มรักรัมย์อคฺคธมฺโมวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดชลบุรี
37พระพงศธรสะสมทรัพย์ขนฺติสาโรวัดหนองกระทุ่มคณะจังหวัดชลบุรี
38พระจำนงเอี่ยมสวัสกิตฺติปุญฺญภชฺชโรวัดโคกขี้หนอนคณะจังหวัดชลบุรี
39พระพิษณุเจนใจดีคุณธโรวัดโคกขี้หนอนคณะจังหวัดชลบุรี
40พระจักรกฤษณ์เกิดบุญสุขคุณวุฑฺโฒวัดโคกขี้หนอนคณะจังหวัดชลบุรี
41พระกิตติวินท์ราชนิยมสกฺโกวัดหนองอ้อคณะจังหวัดชลบุรี
42พระพนาศักดิ์ไทยเจริญสีลธมฺโมวัดหนองอ้อคณะจังหวัดชลบุรี
43พระวิชัยหนองแกอาสโภวัดบางนางคณะจังหวัดชลบุรี
44พระธานินทร์ชมธวัชจารุธมฺโมวัดบางนางคณะจังหวัดชลบุรี
45พระธนกรขาวบุญมีกตคุโณวัดบางนางคณะจังหวัดชลบุรี
46พระธราพงษ์ธนูพานทองธมฺมธโรวัดเกาะลอยคณะจังหวัดชลบุรี
47พระศราวุธพิมพาปิยธมฺโมวัดชลธีบุญญาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
48พระวิชาแซ่อึ้งสีลโชโตวัดโป่งตามุขคณะจังหวัดชลบุรี
49พระภิรมย์ธูปประสงค์กมฺมสุทฺโทวัดโป่งตามุขคณะจังหวัดชลบุรี
50พระศรยุทธองค์เทศอารโยวัดโป่งตามุขคณะจังหวัดชลบุรี