รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๔ - วัดเกาะโพธาวาส
ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนพัฒน์พรหมมาพฺรหฺมจาโรวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
2พระกอบลาภสมานราษฎร์ปุญฺญลาโภวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
3พระสันติภาพลายทองสนฺติธมฺโมวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
4สามเณรวรวิทย์นพทิพย์วัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
5สามเณรอมรเทพเบื่องกระโทกวัดเกาะโพธาวาสคณะจังหวัดชลบุรี
6พระนันทวุฒิมีวงษ์นนฺทธมฺโมวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
7พระธนาวุฒิเหลืองอ่อนธมฺมาวุโธวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
8พระพิพัฒน์หอมสมัยธมฺมวฑฺฒโนวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
9พระสมพรขำเมินสํวโรวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
10พระวสันต์ฉลองสนฺติธมฺโมวัดท่าบุญมีคณะจังหวัดชลบุรี
11พระอนุวัฒน์วัฒนะธมฺมวฑฺฒโนวัดกะบกคู่คณะจังหวัดชลบุรี
12พระเฉลิมเกียรติรอดคงกิตฺติภทฺโทวัดกะบกคู่คณะจังหวัดชลบุรี
13พระชยพลอารีย์พลปญฺโญวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
14พระรจนกรฉัตรสุวรรณสุวณฺโณวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
15พระณัฐวุฒิแก้วมณีจิรวุฑฺโฒวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
16พระอนุชิตสมสร้างอนุตฺตโรวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
17พระเสกสรรคลังสินเขมจารีวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
18พระอุดมแซ่ลี้ขนฺติธโรวัดหนองงูเหลือมคณะจังหวัดชลบุรี
19พระพงษ์ภรณ์สืบชาติฌานวโรวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
20พระอนุชิตสืบชาติวิชโยวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
21พระปุณณวิชสอนศิริมหาคุโณวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
22พระจตุรงค์พันธ์ชำนาญขนฺติโกวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
23พระกฤตภาสนิลวดีสุมโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
24พระดารชาต์เจียมทองโชติธมฺโมวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
25พระณัฏฐ์พงษ์คุ้มทรัพย์คเวสโกวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
26พระพรรษาเพ็ชรรัตน์วชิรรตโนวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
27พระปิยณัฐทิวาวรรณ์ปิยธมฺโมวัดหนองลำดวนพรมศรีคณะจังหวัดชลบุรี
28พระวิจัยพลพงษ์พลวํโสวัดพระพุทธบาทเขานางนมคณะจังหวัดชลบุรี
29พระกฤษฎาธารณะกิตฺติธมฺโมวัดพระพุทธบาทเขานางนมคณะจังหวัดชลบุรี
30พระจเรสร้อยโสมจนฺทสาโรวัดพระพุทธบาทเขานางนมคณะจังหวัดชลบุรี
31พระวีระวัฒน์โมราวีรวฑฺฒโนวัดเกาะจันทน์คณะจังหวัดชลบุรี
32พระอภิรักษ์ประมงคลรกฺขิตมงฺคโลวัดเกาะจันทน์คณะจังหวัดชลบุรี
33พระฐิติพันธุ์สุจริตธิติสมฺปนฺโนวัดเกาะจันทน์คณะจังหวัดชลบุรี
34พระมานพหมื่นศักดิ์สุระสกฺกธมฺโมวัดเกาะจันทน์คณะจังหวัดชลบุรี
35พระธนกฤตบัณฑิตจีนปณฺฑิตธมฺโมวัดเกาะจันทน์คณะจังหวัดชลบุรี
36พระพิพัฒน์พุมมาฐานิสฺสโรวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
37พระปวเรศพนัสอัมพรมหาวายาโมวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
38พระพงศกรนามสาปภาโสวัดปรกฟ้าคณะจังหวัดชลบุรี
39พระณัฐธวัชจรูญผลสมจิตฺโตวัดเจ็ดเนินคณะจังหวัดชลบุรี
40พระชัยพงศ์ลำจวนคุณวีโรวัดเจ็ดเนินคณะจังหวัดชลบุรี
41พระณัฐวัฒน์ถ้วยงามอิสฺสโรวัดสายวารีคณะจังหวัดชลบุรี
42พระทวีศักดิ์จารุสารวิสุทฺโธวัดสายวารีคณะจังหวัดชลบุรี
43พระวิษณุเกตุเอี่ยมฐานธมฺโมวัดหนองบอนบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
44พระจำนงค์ทาทองจนฺทสาโรวัดหนองบอนบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
45พระอิศราอังศุสิงห์อภิชาโนวัดหนองบอนบุญญารามคณะจังหวัดชลบุรี
46พระธนบัตรธนูทองธมฺมสมฺปนฺโนวัดทับบริบูรณ์คณะจังหวัดชลบุรี
47พระนพวิทย์พยุงวงค์ญาณโสภโณวัดทับบริบูรณ์คณะจังหวัดชลบุรี
48พระชชาไชยสิทธิ์จรณธมฺโมวัดหนองชุมเห็ดคณะจังหวัดชลบุรี