รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๖ - วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุชัยรัตนาฐานวีโรวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
2พระชิตติพลสุพจน์วดีกิตฺติปาโลวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
3พระชูชาติพุ่มประทุมปิยสีโลวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
4พระอภิวัฒน์เทียมเก่าอภินนฺโทวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
5พระเทพนิมิตปุ่ยฝ้ายเขมจิตฺโตวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
6พระวิชญ์พลใจงามมหาคุโณวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
7พระอดิเทพศรีพูลสุจิณฺโณวัดหนองใหญ่ศิริธรรมคณะจังหวัดชลบุรี
8พระเที่ยงจันทร์ดำยติโกวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
9พระพรศักดิ์พึ่งสุขธรรมธรธนปญฺโญวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
10พระอนันท์สินทรัพย์วิสารโทวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
11พระนิพนธ์รัตนะเมตฺติโกวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
12พระกฤษฎานานวลปุญฺญเปกฺโขวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
13พระกิตติคุณจันทราพฤกษ์คุณากโรวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
14พระประเสริฐอินทศรอินฺทวณฺโณวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
15พระอิทธิชัยพฤกษามหาลาภจนฺทสาโรวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
16พระกัมปนาจตริมหาฐานุตฺตโรวัดเนินสี่คณะจังหวัดชลบุรี
17พระพนมปานแสงทองขนฺติโกวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
18พระดิเรกโพธิ์อิทธิพลชาครธมฺโมวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
19พระพงศกรใจตรงคุณากโรวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
20พระจิรพนธ์มะณีอภิปุณฺโณวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
21พระเดชาธรวงษ์รารัตน์วรสทฺโธวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
22พระสิทธิพรยิ้มแย้มอุชุจาโรวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
23พระจิรโชติปิติภูวดลจิรสุโภวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
24พระอนุชาเหลี่ยมสุภาสนฺตมโนวัดบ่อน้ำซับคณะจังหวัดชลบุรี
25พระนิธิวัฒน์เกษีจิรสุโภวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
26พระสิรวิชญ์เหลืองอ่อนปฏิภาณพชฺโรวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
27พระก้องภพยอดพรหมจารุธมฺโมวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
28พระพรพจน์รินรักษาเขมธมฺโมวัดคลองพลูคณะจังหวัดชลบุรี
29พระจตุรงค์คอมนันท์อภินนฺโทวัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์คณะจังหวัดชลบุรี
30พระธีรพลทัพไทยฐานวีโรวัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์คณะจังหวัดชลบุรี
31พระถิรเจตน์รักษาศีลธมฺมเตโชวัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์คณะจังหวัดชลบุรี
32พระจักรพงษ์แฝงลำดวนจกฺกวํโสวัดโพธิญาณรังสีคณะจังหวัดชลบุรี
33พระศิริชัยสังข์ทองกนฺตวีโรวัดเขาซกคณะจังหวัดชลบุรี
34พระอนุรักษ์เพ็ชรวัฒนาวิริโยวัดเขาซกคณะจังหวัดชลบุรี
35พระสมชายเพชร์สวัสดิ์กิตฺติปาโลวัดเขาห้วยมะระคณะจังหวัดชลบุรี
36พระตะวันอยู่ยืดอตฺตทีโปวัดเฉลิมลาภคณะจังหวัดชลบุรี
37พระกมลขอเจียมปวโรวัดจรุงปรีชารามคณะจังหวัดชลบุรี
38พระปัญญาโพธิสารัตนะมหาปญฺโญวัดจรุงปรีชารามคณะจังหวัดชลบุรี
39พระวรพลอกนิษฐ์พรหมวรพโลวัดจรุงปรีชารามคณะจังหวัดชลบุรี