รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๗ - วัดเขาถ้ำ
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 103 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุวัตรจันทร์เพ็ญจกฺกวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
2พระปวรามั่นเหมาะจนฺทปญฺโญวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
3พระอนุรักษ์เจริญแก้วกตธมฺโมวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
4พระธันวายงยืนมหพฺพโลวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
5พระวีรวุฒิหงษ์เพชร์โฆสวโรวัดกุณฑีธารคณะจังหวัดชลบุรี
6พระภูมินทร์บุญมากภูริปญฺโญวัดราษฎร์เรืองสุขคณะจังหวัดชลบุรี
7พระนฤพลอุ่นกองนาถสีโลวัดราษฎร์เรืองสุขคณะจังหวัดชลบุรี
8พระดนัยปรางจันทร์ฉนฺทกโรวัดมาบคล้าคณะจังหวัดชลบุรี
9พระณรงค์ลี้สกุลรัตน์มณีโชติ-วัดมาบคล้าคณะจังหวัดชลบุรี
10สามเณรวีรพงษ์กิ่งเกช-วัดมาบคล้าคณะจังหวัดชลบุรี
11พระสมชายประทุมสุทฺธิญาโณวัดหนองอ้อคณะจังหวัดชลบุรี
12พระธัญเทพรุ่งเรืองยิ่งธมฺมโชโตวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
13พระธนิสรมังกรโชติปญฺโญวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
14พระวิรุฬห์สิงห์เจริญธีรวํโสวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
15พระอภิสิทธิ์จ้อยลีสุทฺธิปญฺโญวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
16พระพงศ์ปณตวิวัฒน์เจริญกิจเขมปญฺโญวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
17พระบัณฑิตจรุงพัฒนานนท์ฐานุตฺตโรวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
18พระทนงศักดิ์วิเชียรพงษ์ปญฺญาทีโปวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
19พระอนุกูลนราพิทักษ์สิริสุวณฺโณวัดบึงบวรสถิตย์คณะจังหวัดชลบุรี
20พระธนพูลกลิ่นระรื่นธนปุณฺโณวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
21พระพุฒิพงษ์เกียวเล้งณฏฺฐิโกวัดบุญญฤทธยารามคณะจังหวัดชลบุรี
22พระธนวัฒน์นินทวงค์ธนวํโสวัดหนองน้ำเขียวคณะจังหวัดชลบุรี
23พระณัฐนนท์ธรรมกิจเขมจาโรวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
24พระธนชัยบุตรโภคปญฺญาวชิโรวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
25พระชนินทรโห้ประเสริฐปญฺญาวโรวัดเขาน้อยคีรีวันคณะจังหวัดชลบุรี
26พระนิพลขออ่อนกลางปิยสีโลวัดเขาดินร่มโพธิ์ทองคณะจังหวัดชลบุรี
27พระสุรเชษฐ์พิเชฐกิจจาวัฒน์วิสุทฺโธวัดเขาดินร่มโพธิ์ทองคณะจังหวัดชลบุรี
28พระธวัชชัยจันทร์เจริญปภาโสวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
29พระนพคุณศรีนางแย้มอติพโลวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
30พระทินกรชลูดทิวากโรวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
31พระกิติชัยชะลูดกิตฺติธโรวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
32พระวีรวัฒน์วิบุญผลวิสุทฺโธวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
33พระวีรสิทธิ์ธนทรงพลวิสุทฺธิสาโรวัดหนองบอนแดงคณะจังหวัดชลบุรี
34พระวิทยาทองสุขกนฺตสีโลวัดหนองสรวงคณะจังหวัดชลบุรี
35พระอธิวัฒน์เพ็ญดิษฐ์ยโสธโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดชลบุรี
36พระสหัสวิญญาณมหาวีโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดชลบุรี
37พระณัฐวุฒิวรวรรณปภากโรวัดหนองสรวงคณะจังหวัดชลบุรี
38พระอัฐพลคงวงษ์ญาติฐานวิโรวัดหนองยางคณะจังหวัดชลบุรี
39พระปิยะพงษ์วิชัยปิยธมฺโมวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
40พระวุฒิชัยหนูนะธมฺมทีโปวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
41พระณัฐภัทรพิมพ์พันธ์ภทฺรธมฺโมวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
42พระสิทธิพัฒน์สุขสำราญสิทฺธฺญาโณวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
43พระพงศ์พลโอศิริสิริภทฺโทวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
44พระธนภูมิพุทธชาติภูริปญฺโญวัดท่อใหญ่คณะจังหวัดชลบุรี
45พระฐิติพงษ์สุวรรณศรีมหาวีโรวัดนิมมานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
46พระนิพลจันดาถาวโรวัดนิมมานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
47พระสุรกิตต์ไชยโคตรสุเมโธวัดนิมมานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
48พระสัมพันธ์พัดริ้วสิริภทฺโทวัดนิมมานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
49พระอนุเดชอินชูรัญอภิเตโชวัดนิมมานราษฎร์บำรุงคณะจังหวัดชลบุรี
50พระกำจัดเหลืองอ่อนพทฺธสีโลวัดคลองใหญ่สถิตยารามคณะจังหวัดชลบุรี