รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๒๐๐๘ - วัดพิบูลสัณหธรรม
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 214 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระจรินทร์ฟักทองอ่อนภูริปญฺโญวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
2พระไชยชนะสิทธิภูมิยติธโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
3พระจิตดีธนะจักรอธิจิตฺโตวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
4พระขจรวงค์ปิยะพานิชเตชวโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
5พระถาวรแก้วโพธิ์กลางฐานวโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
6พระคริสเตียนวันหลุมข้าวพุทฺธรกฺขิโตวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
7พระอำนวยโชควัฒนากังชัยสุทฺธิมโนวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
8พระจิรเมธห้วยหงษ์ทองอนุตฺตโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
9พระภูริตทรัพยาภรณ์ฐานิสฺสโรวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
10สามเณรจิรวัศสีสันวัดเขาพุทธโคดมคณะจังหวัดชลบุรี
11พระเฉลิมเกียรติตั้งทรงเจริญอุชุจาโรวัดมโนรมคณะจังหวัดชลบุรี
12พระสมพลหมื่นขันแก้วเขมสรโณวัดมโนรมคณะจังหวัดชลบุรี
13พระรัตนชัยศรีม่วงกิตฺติถทฺโทวัดมโนรมคณะจังหวัดชลบุรี
14พระยงยุทธแบบสุวรรณจิตปุญโญวัดใหม่เนินพยอมคณะจังหวัดชลบุรี
15พระวิชัยครองศีลธรรมกิตฺติวิชโยวัดเขาทุ่งวัวคณะจังหวัดชลบุรี
16พระธนากรเกตุงามชินวํโสวัดบางพระคณะจังหวัดชลบุรี
17พระธนธรณ์คำพึ่งภทฺทโกวัดบางพระคณะจังหวัดชลบุรี
18พระวิศาลมงคลศรีชัยชนะกิตฺติวฑฺฒโนวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
19พระประเทืองทองนรินทร์การิโนวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
20พระสุดสายวิจารณ์ปรีชาชโยตโมวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
21พระสุรศักดิ์ชาติสมบูรณ์ชนวีโรวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
22พระนนทวัฒน์ศรีพูลกนฺตวฑฺฒโนวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
23พระณัฐวุฒิโภควัฒน์นันทกุลณฏฺธวุโธวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
24พระสุพจน์อิ่มอร่ามลาภิโนวัดปาลิไลยวันคณะจังหวัดชลบุรี
25พระเริงสรรค์วงษ์ประพันธ์ปภาโสวัดป่าเขาพุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
26พระธีรภัทรพิมพาลัยภทฺรธมฺโมวัดป่าเขาพุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
27พระรุ่งรัตน์วงศ์กาฬสินธ์เตชธมฺโมวัดป่าเขาพุวนารามคณะจังหวัดชลบุรี
28พระประทีปบุญทองจันทสาโรวัดตโปทารามคณะจังหวัดชลบุรี
29พระสมเจิดกุลยะเวชฐานวโรวัดตโปทารามคณะจังหวัดชลบุรี
30พระสุรพลหอมเหม็นปลั้นโนวัดตโปทารามคณะจังหวัดชลบุรี
31พระศิริวัฒน์ใจจรูญสุภกิจฺโจวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
32พระศุทธิกรหอมหวลสุทฺธิโกวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
33พระสุทัศน์ศรศิษธาอตฺตทีโปวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
34พระณัฏฐวัฒน์สายคำวงษ์คณวฒฺฑโณวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
35พระศรัณย์บุญบรรจงปุญฺสมฺภํโววัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
36พระนพคุณปีนกุมภีร์ฐิตคุโณวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
37พระณรงค์ศักธิ์คงเข็มอธิจิตฺโตวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
38พระศุภโชคเสร็จธุระศุภชโยวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
39พระนิพนธ์จิตรเลิศจิตฺติตนฺโตวัดเขาไม้แดงคณะจังหวัดชลบุรี
40พระพงษ์พันธ์ไชยคุณติสาโรวัดสัจจธรรมอุเทนถวายคณะจังหวัดชลบุรี
41พระเกียรติคุณซุ่นไล้กิตฺติคุโณวัดหนองเลงคณะจังหวัดชลบุรี
42พระบรรณพัชร์นนทริขนฺติสัมปันโนวัดบ้านห้วยกรุคณะจังหวัดชลบุรี
43พระธนากรรื่นภาคแดนธนปญฺโญวัดบ้านห้วยกรุคณะจังหวัดชลบุรี
44พระชาคริตแย้มสุวรรณสุวณฺโณวัดบ้านห้วยกรุคณะจังหวัดชลบุรี
45พระชัยวัฒน์บุญจันทร์ชยวฑฺฒโนวัดบ้านห้วยกรุคณะจังหวัดชลบุรี
46พระณัฐวุฒิศิริวรรณสิริวณฺโณวัดบ้านห้วยกรุคณะจังหวัดชลบุรี
47พระสมชายสกุลชลปญฺญาวโรวัดระเวิงรังสรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
48พระสุพจน์แก้วกลมชยธมฺโมวัดระเวิงรังสรรค์คณะจังหวัดชลบุรี
49พระชวลิตงามจิตจารุวณฺโณวัดเขาคันทรงคณะจังหวัดชลบุรี
50พระภพณัฎฐ์ปานเพรชสนฺติโกวัดศรีพุ่มโพธิ์คณะจังหวัดชลบุรี