รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๕ - วัดชากหมาก
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 70 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสว่างการุณกรธมฺมสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
2พระปรเมศวร์รุยาพรติสฺสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
3พระทศพรวงษ์เหรียญทองคุณวีโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
4พระอาทิตย์อารีย์อติชาคโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
5พระจิณณพัตพัวมณีญาณสาโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
6พระอานนท์ดิษสรอภินนฺโทวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
7พระเอนกขาวประเสริฐกิตฺติคุโณวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
8พระทยากรสุขคงสมจิตฺโตวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
9พระเดชศักดิ์รวมธรรมสุธีโรวัดเนินกระปรอกคณะจังหวัดระยอง
10พระชนกภัทรวงษ์เกิดชยธมฺโมวัดบ้านฉางคณะจังหวัดระยอง
11พระรฐนนท์สิลบุญอติภทฺโทวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
12พระสุริยาเรืองโหน่งจนฺทธมฺโมวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
13พระกายถนอมเกียรติธมฺมกาโมวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
14สามเณรณรงค์แสนสำอางค์วัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
15พระอนันต์เอี่ยมพ่วงสุทฺธิญาโณวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
16พระชูศักดิ์เนื้อนิลจิตปุญฺโญวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
17พระวิวัฒน์มะลิซ้อนชินวโรวัดประชุมมิตรบำรุงคณะจังหวัดระยอง
18พระทวีบุญเทพอิสฺสรธมฺโมวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
19พระธนพงษ์ใจคิดสุทฺธจิตฺโตวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
20พระวรพลฤทธิ์อินทร์วชิรญาโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
21พระพงศกรแป้นสุวรรณ์กตปุญฺโญวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
22พระสตางค์จั่นแจ้งอินฺทวณฺโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
23พระณัฐชนนประภาแก้วสีลวฑฺฒโนวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
24สามเณรวัชรชัยเกื้อการวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
25สามเณรศุภฤกษ์แถวเถื่อนทองวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
26สามเณรธีรวัฒน์เผือกยิ้มวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
27พระสมชายนุ่มดีปสนฺนมโนวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
28พระโยธินเรืองศิริอุชุจาโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
29พระณฤทธิ์นิ่มเจริญโสภณคุโณวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
30พระโอภาสปิ่นอำนาจคุณวโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
31พระวิรุฬห์ทองมาตุลิตธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
32พระวีระพงษ์พาสวัสดิ์เขมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
33พระสิทธิโชควิเชียรธมฺมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
34พระณัฐกิตติ์เขื่อนแก้วชุตินฺธโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
35พระวศินบุญประเสริฐฐานากโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
36พระนพกรลิ้มถาวรวงศ์คมฺภีรปญฺโญวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
37พระสิปปกรเพ็งแจ่มภทฺทธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
38สามเณรชลิชประสิทธิ์ศักดิ์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
39สามเณรอดิศรมิตรตะขบวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
40สามเณรศักดิ์ดาเปศิริวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
41สามเณรถกลเกียรติฉัตรแก้วทองวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
42สามเณรเตชินท์สุพรรณอินทร์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
43สามเณรชัยวัฒน์หลิมประเสริฐวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
44สามเณรอโนชากำแพงนิลวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
45สามเณรนทีเพียนสุทธิ์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
46สามเณรณัฐพนธ์เฮนเดอร์สันวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
47สามเณรนันทิพัฒน์ทองเอมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
48พระธาวินชัยชมภูธมฺมทีโปวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
49พระทัตเทพชัยชมภูอธิปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
50พระณัฐวัตรเจียมน้อยขนฺติสาโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง