รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๓๐๐๕ - วัดชากหมาก
ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง ระยอง

แสดง 1 ถึง 50 จาก 70 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษฎาผ่องใสสุทฺธจิตฺโตวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
2พระกายถนอมเกียรติธมฺมกาโมวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
3พระจตุพลศรีสิทธิมงคลจรณธมฺโมวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
4พระจิณณพัตพัวมณีญาณสาโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
5พระจิระศักดิ์พังพิศภูริปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
6พระชญานนท์บุญจันทร์ญาณฉนฺโทวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
7พระชนกภัทรวงษ์เกิดชยธมฺโมวัดบ้านฉางคณะจังหวัดระยอง
8สามเณรชลิชประสิทธิ์ศักดิ์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
9สามเณรชัยวัฒน์หลิมประเสริฐวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
10พระชูศักดิ์เนื้อนิลจิตปุญฺโญวัดพลาคณะจังหวัดระยอง
11พระฐิติกรเอรัสสะฐิตวิริโยวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
12สามเณรณรงค์แสนสำอางค์วัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
13พระณฤทธิ์นิ่มเจริญโสภณคุโณวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
14พระณัฐกิตติ์เขื่อนแก้วชุตินฺธโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
15พระณัฐชนนประภาแก้วสีลวฑฺฒโนวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
16สามเณรณัฐพนธ์เฮนเดอร์สันวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
17พระณัฐวัตรเจียมน้อยขนฺติสาโรวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
18สามเณรถกลเกียรติฉัตรแก้วทองวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
19พระทยากรสุขคงสมจิตฺโตวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
20พระทวีบุญเทพอิสฺสรธมฺโมวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
21พระทศพรวงษ์เหรียญทองคุณวีโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
22พระทัตเทพชัยชมภูอธิปญฺโญวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
23พระธนพงษ์ใจคิดสุทฺธจิตฺโตวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
24สามเณรธนายุตจันทร์เพ็ชรวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
25พระธัชราเขียวภักดีปภสฺสโรวัดหนองโบสถ์คณะจังหวัดระยอง
26พระธาวินชัยชมภูธมฺมทีโปวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
27สามเณรธีรวัฒน์เผือกยิ้มวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
28พระธีรานันท์ด้วงต่ายชุตินฺธโรวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
29สามเณรนทีเพียนสุทธิ์วัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
30พระนพกรลิ้มถาวรวงศ์คมฺภีรปญฺโญวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
31สามเณรนันทิพัฒน์ทองเอมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
32สามเณรนิรวัฒน์เกษมวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
33สามเณรนิรวิทย์โมคโธสงวัดสมบูรณารามคณะจังหวัดระยอง
34พระปรเมศวร์รุยาพรติสฺสโรวัดชากหมากคณะจังหวัดระยอง
35พระพงศกรแป้นสุวรรณ์กตปุญฺโญวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
36พระพิสิษฐ์พงศ์กิตติโกศลภทฺทธมฺโมวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
37พระรฐนนท์สิลบุญอติภทฺโทวัดชลธารามคณะจังหวัดระยอง
38พระรวิชญ์เมืองคล้ายจนฺทูปโมวัดสระแก้วคณะจังหวัดระยอง
39พระรังสรรค์งามเพราะปญฺญาวุฑโฒวัดบ้านคลองบางไผ่คณะจังหวัดระยอง
40พระวรพลฤทธิ์อินทร์วชิรญาโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
41พระวศินบุญประเสริฐฐานากโรวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
42สามเณรวัชรชัยเกื้อการวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
43พระวิรุฬห์ทองมาตุลิตธมฺโมวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
44พระวิวัฒน์มะลิซ้อนชินวโรวัดประชุมมิตรบำรุงคณะจังหวัดระยอง
45พระวีรภัทรพิลาถิรญาโณวัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
46พระวีระพงษ์พาสวัสดิ์เขมานนฺโทวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
47สามเณรศักดิ์ดาเปศิริวัดสุวรรณรังสรรค์คณะจังหวัดระยอง
48สามเณรศุภฤกษ์แถวเถื่อนทองวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง
49สามเณรศุภสรณ์สารพันธ์วัดสำนักกะท้อนคณะจังหวัดระยอง
50พระสตางค์จั่นแจ้งอินฺทวณฺโณวัดคลองทรายคณะจังหวัดระยอง